Obwieszczenie Burmistrza Ciechanowca

BURMISTRZ CIECHANOWCA

     ul. Mickiewicza 1

  18-230 Ciechanowiec

Ciechanowiec, 10 stycznia 2018 r.

RI.6220.8.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA CIECHANOWCA

o wystąpieniu do organu współdziałającego

 

Na podstawie art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 – dalej K.p.a.), zawiadamiam, że Burmistrz Ciechanowca, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), pismem z dnia 10 stycznia 2018 r. zwrócił się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690”, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzone jest na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, z dnia 16 listopada 2017 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 17 listopada 2017 r.), uzupełniony pismami z dnia 1 grudnia 2017 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 4 grudnia 2017 r.) oraz z dnia 8 stycznia 2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 9 stycznia 2018 r.). Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 71). Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w granicach województwa podlaskiego, w powiecie wysokomazowieckim, na terenie Gminy Klukowo (obręby: Kuczyn i Żebry Wielkie) i Gminy Ciechanowiec (obręby: Nowodwory, Ciechanowiec i Zadobrze).

Obwieszczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni, od dnia w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

Zgodnie z art. 49 ust. 2 K.p.a., dniem udostępnienia niniejszego obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu jest 10 stycznia 2018 r.

 

 

  BURMISTRZ        

           /-/               

Mirosław Reczko    

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Wojciuk

Data wytworzenia: 2018-01-10

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2018-01-10

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2018-01-10