Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec

BURMISTRZ CIECHANOWCA

     ul. Mickiewicza 1

  18-230 Ciechanowiec

Ciechanowiec, 27 stycznia 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec.

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec. Projekt studium dotyczy gminy Ciechanowiec w jej granicach administracyjnych.

Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożony zostanie w dniach od 3 lutego 2017 r. do 3 marca 2017 r. w Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ciechanowca (http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/plany/projekt-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-i-gminy-ciechanowiec.html).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się 23 lutego 2017 r. o godzinie 1600 w sali nr 17A Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, Referat Inwestycji, ul. Mickiewicza 1, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Ciechanowca (adres: ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec), w postaci elektronicznej przesłane na adres: info@ciechanowiec.pl lub ustnie do protokołu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2017 r. Uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, dokładne oznaczenie nieruchomości wraz z załącznikiem graficznym pozwalającym na lokalizację nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Ciechanowca. Rozpatrzenie nastąpi w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 i art. 129 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz w bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko, zamieszczono informacje o projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec, a także o prognozie oddziaływania na środowisko ww. projektu Studium.

 

  BURMISTRZ        

           /-/               

Mirosław Reczko    

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Wojciuk

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2017-01-27

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2017-01-27