Plany i Programy


1. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY CIECHANOWIEC.


2. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY CIECHANOWIEC DO ROKU 2020.


3. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY CIECHANOWIEC.


4. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY CIECHANOWIEC.


5. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.


6. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CIECHANOWIEC NA LATA 2011-2020


7. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY CIECHANOWIEC NA LATA 2018 – 2029


8. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY CIECHANOWIEC NA  LATA  2016-2019 


9. PLAN OCHRONY PRZED SZKODLIWOŚCIĄ AZBESTU I PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY CIECHANOWIEC NA LATA 2007-2032


10. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CIECHANOWIEC


11. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZAJE-WÓLKA 


12. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KOZARZE 


13. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI POBIKRY 


14. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RADZISZEWO-KRÓLE 


15. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RADZISZEWO-SIEŃCZUCH


16. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SKÓRZEC 


17. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WINNA-CHROŁY 


18. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WINNA-POŚWIĘTNA


19. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WOJTKOWICE STARE 


20. PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CIECHANOWIEC NA LATA 2018-2020


 21. STRATEGIA WSPÓŁPRACY GMINY CIECHANOWIEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2012-2017


22. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY CIECHANOWIEC


23. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2019


24. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY W LATACH 2015-2019 GMINY CIECHANOWIEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE


25. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY CIECHANOWIEC


26. PROGRAM WSPÓŁPRACY W 2019 ROKU GMINY CIECHANOWIEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE


27. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE CIECHANOWIEC


28. GMINNY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2016-2020


29. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2017-2020


30. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CIECHANOWIEC


31. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CIECHANOWIEC NA LATA 2017-2020


 32. GMINNY PROGRAM OSŁONOWY „POSIŁEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY” NA LATA 2019 – 2023

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski Ciechanowcu

Data wytworzenia: 2017-08-07

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2004-09-06

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2019-05-10

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2004-09-06