Uchwała Nr 168/XXIV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Wyniki głosowania imiennego


 UCHWAŁA NR 168/XXIV/20
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 26 listopada 2020 r.


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej, o którym mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie- 700 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie- 1000 zł

c) powyżej 9,0 ton do poniżej 12 ton- 1400 zł

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton i posiadających: 

a) dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1400 zł

b) dwie osie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1600 zł

c) trzy osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1800 zł

d) trzy osie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1900 zł

e) cztery osie i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne - 2600 zł

f) cztery osie i więcej z innym systemem zawieszenia osi jezdnych- 2700 zł

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do poniżej 12 ton- 1400 zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton i posiadających:

a) dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne- 1900 zł

b) dwie osie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych- 2100 zł

c) trzy osie i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

- od 12 ton do mniej niż 40 ton- 2000 zł
- równe 40 ton i powyżej- 2200 zł
d) trzy osie i więcej z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
- od 12 ton do mniej niż 40 ton- 2100 zł
- równe 40 ton i powyżej- 2700 zł

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 700 zł

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego i posiadających:

a) jedną oś z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne- 650 zł

b) jedną oś z innym systemem zawieszenia osi jezdnych- 700 zł

c) dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

- od 12 ton do mniej niż 38 ton- 1450 zł
- od 38 ton i powyżej- 1900 zł

d) dwie osie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

- od 12 ton do mniej niż 38 ton- 1600 zł
- od 38 ton i powyżej- 2000 zł

e) trzy osie i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

- od 12 ton do mniej niż 38 ton- 1050 zł
- od 38 ton i powyżej- 1450 zł

f) trzy osie i więcej z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

- od 12 ton do mniej niż 38 ton- 1200 zł
- od 38 ton i powyżej- 1600 zł

g) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

- mniejszej niż 22 miejsca- 1200 zł
- równej lub większej niż 22 miejsca- 1600 zł

§ 2. Wpłat podatku od środków transportowych dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 65/XI/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2021 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2020-11-26

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-11-30

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-11-30