Uchwała Nr 171/XXIV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec

Wyniki głosowania imiennego


 

 UCHWAŁA NR 171/XXIV/20
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 26 listopada 2020 r.


w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), Rada Miejska w Ciechanowcu uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr 121/XVIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 1309) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 14. ust 2. otrzymuje brzmienie:

„2. Gmina Ciechanowiec obejmuje zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych:

1) właścicieli nieruchomości zamieszkałych,

2) właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, należących do osób fizycznych oraz jednostek podległych Gminy Ciechanowiec, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

3) właścicieli nieruchomości częściowo zamieszkałych,

4) właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych.”.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w sołectwach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2020-11-26

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-11-30

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-11-30