Uchwała Nr 172/XXIV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Wyniki głosowania imiennego


 

 UCHWAŁA NR 172/XXIV/20
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 26 listopada 2020 r.


w sprawie przyjęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), Rada Miejska w Ciechanowcu uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się o odbieraniu przez Gminę Ciechanowiec odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, należących do osób fizycznych oraz jednostek podległych Gminy Ciechanowiec, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 18/III/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 poz. 5393).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2020-11-26

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-11-30

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-11-30