Uchwała Nr 173/XXIV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 122/XVIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności

Wyniki głosowania imiennego


UCHWAŁA NR 173/XXIV/20
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 26 listopada 2020 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr 122/XVIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 6k oraz art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 122/XVIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podl. 2020 r. poz. 1310) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4. ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny za:

a) pojemnik o poj. 120 litrów – 6,34 zł,
b) pojemnik o poj. 240 litrów – 12,69 zł,
c) pojemnik o poj. 1100 litrów – 58,20 zł,
d) pojemnik KP-7 o poj. 7000 litrów – 370,41 zł,”;

2) w § 4. ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, za:

a) pojemnik o poj. 120 litrów – 25,36 zł,
b) pojemnik o poj. 240 litrów – 50,76 zł,
c) pojemnik o poj. 1100 litrów – 232,80 zł,
d) pojemnik KP-7 o poj. 7000 litrów – 1481,64 zł”;

3) § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 

1) ustala się stawkę opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 181,90 zł za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny,

2) ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 363,80 zł za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.”.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w sołectwach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2020-11-26

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-11-30

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-11-30