Uchwała Nr 174/XXIV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2030

Wyniki głosowania imiennego


UCHWAŁA NR 174/XXIV/20
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 26 listopada 2020 r.


w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 3 pkt 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2030, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2020-11-26

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-11-30

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-11-30