Uchwała Nr 177/XXIV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.

Wyniki głosowania imiennego


UCHWAŁA NR 177/XXIV/20
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 26 listopada 2020 r.


w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 713 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 uchwalonym Uchwałą Nr 99/XV/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 listopada 2019 r wprowadza się następujące zmiany:

1) w zadaniu nr 1 dopisuje się pkt 12 w brzmieniu „zakup materiałów i sprzętu rehabilitacyjnego w celu zwiększenia dostępności i pomocy dla mieszkańców gminy” i pkt 13 w brzmieniu „wielofunkcyjne urządzenie do promocji działań związanych z profilaktyką (m. in. drukowanie ulotek, plakatów, broszurek informacyjnych itp.)”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2020-11-26

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-11-30

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-11-30