Uchwała Nr 181/XXV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Wyniki głosowania imiennego


UCHWAŁA NR 181/XXV/20
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 17 grudnia 2020 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Po dokonanych zmianach budżet wynosi:
1) Dochody ogółem w kwocie 43.935.505,72 zł, w tym:
- bieżące w wysokości 37.257.717,99 zł,
- majątkowe w wysokości 6.677.787,73 zł.
2) Wydatki ogółem w kwocie 45.607.920,68 zł, w tym:
- bieżące w wysokości 32.658.792,00 zł,
- majątkowe w wysokości 12.949.128,68 zł.
4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.672.414,96 zł, którego źródłem pokrycia będą:
1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 902.803,55 zł;
2) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 101.472,10 zł;
3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 668.139,31 zł.
§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok i środki na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.742.414,96 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.070.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 5. W Uchwale Nr 103/XVI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2020, § 7 otrzymuje brzmienie:Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.950.000,00 zł;
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.600.000,00 zł.
§ 6. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2020-12-17

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-12-23

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-12-23