Uchwała Nr 183/XXV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciechanowiec na rok 2021

 Wyniki głosowania imiennego


 

UCHWAŁA NR 183/XXV/20
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 17 grudnia 2020 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciechanowiec na rok 2021


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. Dochody budżetu w wysokości 60.298.070,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
1) bieżące w wysokości 38.382.070,00 zł,
2) majątkowe w wysokości 21.916.000,00 zł.


§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 63.218.070,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) bieżące w wysokości 32.243.070,00 zł,
2) majątkowe w wysokości 30.975.000,00 zł.


§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 300.000,00 zł, w tym:
1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł,
2) celową w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.


§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2.920.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2.920.000,00 zł.


§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.080.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.100.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.920.000,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.080.000,00 zł;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.500.000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 185.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 185.000,00 zł, w tym: na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 181.500,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.500,00 zł.
3. Ustala się dochody w kwocie 4.000,00 zł i wydatki w kwocie 4.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 1.550.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.550.000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 393.945,00 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.820.000,00 zł, koszty – 2.825.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską w § 7 Uchwały;
2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2020-12-17

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-12-23

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-12-23