Uchwała Nr 184/XXV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego

Wyniki głosowania imiennego


UCHWAŁA NR 184/XXV/20
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 17 grudnia 2020 r.


w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego


Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Udzielić w 2021 roku Powiatowi Wysokomazowieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej do kwoty 960.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych.
2. Wydatek został ujęty w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok w dziale 600, rozdział 60014, § 6300.

§ 2. 1. Udzielić w 2021 roku Powiatowi Wysokomazowieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej do kwoty 10.000,00 zł z przeznaczeniem na:
1) dofinansowanie funkcjonowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu Biura Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem (koszty dzierżawy łącza stałego bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPiK);
2) dofinansowanie funkcjonowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu Biura Zamiejscowego Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem (koszty dzierżawy łącza stałego bazy danych z ewidencji gruntu).
2. Wydatek został ujęty w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok w dziale 750, rozdział 75020, § 2710.

§ 3. Upoważnić Burmistrza Ciechanowca do zawarcia umów określających przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2020-12-17

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-12-23

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-12-23