Uchwała Nr 185/XXV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Wyniki głosowania imiennego


UCHWAŁA NR 185/XXV/20
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 17 grudnia 2020 r.


w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.); art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.); art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 i 2 Uchwały Nr 216/XLIII/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 8 września 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się z budżetu Gminy Ciechanowiec dotacji dla Cerkwi Prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ciechanowcu do kwoty 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2021 roku konserwatorskiego remontu zabytkowej Cerkwi wpisanej do wojewódzkiego rejestru zabytków w dniu 11 maja 1981 roku pod Nr A-138.
2. Dotację, o której mowa w ust. 1 przyznaje się na roboty związane z pracami konserwatorskimi, tj. z renowacją i odtworzeniem drzwi wejściowych do cerkwi.
3. Wydatek został ujęty w planie wydatków budżetu gminy w dziale 921, rozdział 92120 § 6570.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Ciechanowca do zawarcia z wnioskodawcą umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2020-12-17

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-12-23

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-12-23