Uchwała Nr 188/XXV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Wyniki głosowania imiennego


UCHWAŁA NR 188/XXV/20
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 17 grudnia 2020 r.


w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania na terenie gminy Ciechanowiec.

§ 2. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód albo dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.


§ 4. 1. Osoby korzystające z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, nie spełniające kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za 1 godzinę usługi, według zasad określonych poniżej. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala się według poniższej tabeli:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód osoby w rodzinie wyrażony w % w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Dochód osoby samotnie liczona w stosunku do kosztu usługi, wyrażona w %
Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie
do 100 % bezpłatnie

bezpłatnie

powyżej 100 % do 130 % 10%

15%

powyżej 130 % do 150 % 15%

20%

powyżej 150 % do 180 % 25%

30%

powyżej 180 % do 200 % 35%

40%

powyżej 200 % do 250 % 50%

55%

powyżej 250 % do 280 % 80%

85%

powyżej 280 % 100%

100%

2. Ustala się koszt 1 godziny usług opiekuńczych w wysokości 1 % minimalnego wynagrodzenia.


3. Ustala się koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 1,5 % minimalnego wynagrodzenia.


4. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowić będzie iloczyn liczby godzin usług świadczonych w danym miesiącu i kosztu usługi za 1 godzinę ustaloną zgodnie z § 4.


5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnosi się na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w terminie do 15 każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi.

§ 5. 1. Osoba wnosząca odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, może być zwolniona częściowo lub całkowicie z ponoszenia odpłatności na czas określony w przypadku:
1) wystąpienia zdarzenia losowego;
2) konieczności zapewnienia usług opiekuńczych nad więcej niż jedną osobą w tym samym gospodarstwie domowym;
3) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczowychowawczej, w ośrodku wsparcia lub placówce-leczniczo-rehabilitacyjnej;
4) wystąpienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności powodujących istotne pogorszenie sytuacji materialnej osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

§ 6. Ustala się wzór „Karty czasu pracy” jako załącznik nr 1 do uchwały.

§ 7. Traci moc uchwała Nr 149XXVIII/13 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2020-12-17

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-12-23

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-12-23