Uchwała Nr 191/XXV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę nr 105/XVI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności

Wyniki głosowania imiennego


UCHWAŁA NR 191/XXV/20
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 17 grudnia 2020 r.


zmieniająca uchwałę nr 105/XVI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 15 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 105/XVI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w formie inkasa i powierza się pobór inkasa Panu Łukaszowi Bojarowi i Pani Agnieszce Godlewskiej zatrudnionym w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu oraz Przedsiębiorstwu Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2020-12-17

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-12-23

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-12-23