Uchwała Nr 192/XXV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Ciechanowiec”

Wyniki głosowania imiennego


UCHWAŁA NR 192/XXV/20
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 17 grudnia 2020 r.


w sprawie przyjęcia „Koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door osób z potrzebą 
wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Ciechanowiec”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), Rada Miejska w Ciechanowcu uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się „Koncepcję organizacji usług transportowych door-to-door osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Ciechanowiec”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2020-12-17

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-12-23

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-12-23