Uchwała Nr 198/XXVI/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 stycznia 2021 r.

zmieniająca statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu

Wyniki głosowania imiennego


UCHWAŁA NR 198/XXVI/21
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 28 stycznia 2021 r.


zmieniająca statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) Rada Miejska w Ciechanowcu uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w § 10 po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W strukturze Ośrodka działa ośrodek wsparcia dla seniorów „Klub Seniora w Ciechanowcu.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2021-01-28

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2021-02-01

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2021-02-01