Uchwała Nr 201/XXVII/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec – obszar ulic Drohickiej, Wierzbowej, Mickiewicza, Szkolnej i Kazimierza Uszyńskiego

Wyniki głosowania imiennego


 

UCHWAŁA NR 201/XXVII/21
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 25 lutego 2021 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
miasta Ciechanowiec – obszar ulic Drohickiej, Wierzbowej, Mickiewicza, Szkolnej i Kazimierza
Uszyńskiego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec – obszar ulic Drohickiej, Wierzbowej, Mickiewicza, Szkolnej i Kazimierza Uszyńskiego.
2. Granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec – obszar ulic Drohickiej, Wierzbowej, Mickiewicza, Szkolnej i Kazimierza Uszyńskiego, określa załącznik stanowiacy integralną część uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2021-02-25

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2021-03-02

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2021-03-02