Uchwała Nr 204/XXVII/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w eksploatacji podległego samorządowego zakładu budżetowego PRK FARE w Ciechanowcu na lata 2021-2023

Wyniki głosowania imiennego


 

UCHWAŁA NR 204/XXVII/21
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 25 lutego 2021 r.


w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w eksploatacji podległego samorządowego zakładu budżetowego PRK FARE w Ciechanowcu na lata 2021-2023


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w eksploatacji Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych w Ciechanowcu na lata 2021-2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2021-02-25

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2021-03-02

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2021-03-02