Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej określone zostały w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r.  o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352).

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

Każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

W rozumieniu  ustawy z dnia 25 lutego 2016 r.  o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352) wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego winien zawierać:.

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego (nazwę podmiotu będącego dysponentem informacji sektora publicznego);
 2. informacje o wnioskodawcy (w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku);
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Wniosek można złożyć w postaci papierowej albo elektronicznej.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, określonych w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek można przesłać:

 pocztą elektroniczną na adres: info@ciechanowiec.pl

 • faksem na nr: 86 277 10 66;
 • na elektroniczną skrzynkę podawczą ePuap;
 • pocztą na adres:

Urząd Miejski w Ciechanowcu
Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Urząd Miejski w Ciechanowcu określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Urząd Miejski w Ciechanowcu może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków.

Wysokość opłaty nie przekroczy sumy kosztów sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom (art. 6 ustawy 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz.U. 2016 poz. 352):

1)      wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych,

2)      wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,

3)      ze względu na prywatność osoby fizycznej,

4)      tajemnicę przedsiębiorcy,

5)   w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw oraz które zostały wytworzone przez Urząd Miejski w Ciechanowcu, jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem realizowanych przez Urząd Miejski w Ciechanowcu,

6) w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż Urząd Miejski w Ciechanowcu.

Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz o prawie do sprzeciwu:

Urząd Miejski w Ciechanowcu w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji sektora publicznego albo zawiadomić o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Gmina Ciechanowiec, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat.

Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) z tym, że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Urząd Miejski w Ciechanowcu nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie: http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/.

Umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego zawarte z Gminą Ciechanowiec:

Gmina Ciechanowiec nie zawarła umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Kondraciuk

Data wytworzenia: 2017-07-27

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2017-07-27

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2017-07-27