KARTA INFORMACYJNA nr 2

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

DECYZJA W SPRAWIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WYMAGANE DOKUMENTY:

Do wniosku należy dołączyć:

1) Zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu  netto od pracodawcy (zaświadczenie o dochodzie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).

2) Odcinek renty, emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

3) Decyzja w sprawie wymiaru podatku (nakaz płatniczy) – składają osoby posiadające gospodarstwo rolne.

4) Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą.

5) Zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku) – składają osoby bezrobotne.

6) Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

7) W przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  zaświadczenia o korzystaniu z tych świadczeń.

8) Zaświadczenie lub oświadczenie o innych dochodach (np. alimenty, inne stypendia).

9)  Zaświadczenie ze szkół o uczącym się rodzeństwie.

10) Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące środków na utrzymanie w  przypadku braku możliwości  udokumentowania dochodów w rodzinie – wywiad środowiskowy przeprowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

OPŁATY:

Wolne od opłaty skarbowej

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miejski w Ciechanowcu, pokój nr 11, w dniach i godzinach pracy Urzędu lub Dyrektor właściwej szkoły

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni od złożenia wniosku.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Organizacyjny

pokój nr 11, tel. 86 277 11 45 wew. 32

TRYB ODWOŁAWCZY:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży za pośrednictwem Burmistrza Ciechanowca w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji przyznającej stypendium szkolne, lub odmawiającej przyznania stypendium szkolnego.

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2018r.  poz. 1457).
  • Uchwała Nr  219/XXXIX/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ciechanowiec.                                                                                              

UWAGI:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 do 15 września danego roku szkolnego, w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

Data sporządzenia:15.03.2007 r.

Data aktualizacji: 07.08.2018r.

Opracował: Marta Koc

Sprawdził: Agnieszka Uszyńska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Koc

Data wytworzenia: 2018-08-07

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2008-02-13

Data modyfikacji: 2018-08-07

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2008-02-13