KARTA INFORMACYJNA nr 3

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

DECYZJA W SPRAWIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

WYMAGANE DOKUMENTY:

Do wniosku należy dołączyć:

1) Zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu  netto od pracodawcy (zaświadczenie o dochodzie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).

2) Odcinek renty, emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

3) Decyzja w sprawie wymiaru podatku (nakaz płatniczy) – składają osoby posiadające gospodarstwo rolne.

4) Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą.

5) Zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku) – składają osoby bezrobotne.

6) Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

7) W przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  zaświadczenia o korzystaniu z tych świadczeń.

  8)  Zaświadczenie lub oświadczenie o innych dochodach (np. alimenty, inne stypendia).

9)  Zaświadczenie ze szkół o uczącym się rodzeństwie.

10) Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące środków na utrzymanie w  przypadku braku możliwości  udokumentowania dochodów w rodzinie – wywiad środowiskowy przeprowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

OPŁATY:

Wolne od opłaty skarbowej

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miejski w Ciechanowcu,ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

pokój nr 11, w dniach i godzinach pracy Urzędu lub Dyrektor właściwej szkoły

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni od złożenia wniosku.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Organizacyjny

pokój nr 11, tel. 86 277 11 45 wew. 32

TRYB ODWOŁAWCZY:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży za pośrednictwem Burmistrza Ciechanowca w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji przyznającej zasiłek szkolny, lub odmawiającej przyznania zasiłku szkolnego.

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2018r.  poz. 1457).
  • Uchwała Nr  219/XXXIX/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ciechanowiec.                                                           

UWAGI:

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego może zostać złożony w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia  losowego powodującego przejściową trudną sytuację materialną ucznia, która uzasadnia przyznanie tego zasiłku (np. choroba, powódź, pożar, lub inne zdarzenia losowe)

Data sporządzenia: 15.03.2007 r.

Data aktualizacji: 07.08.2018r.

Opracował: Marta Koc

Sprawdził: Agnieszka Uszyńska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Koc

Data wytworzenia: 2018-08-07

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2008-02-13

Data modyfikacji: 2018-08-07

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2008-02-13