WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 

Na podstawie art. 9b-9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.), przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

W rejestrze zamieszcza się:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;

5) numer rejestrowy.

 

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.).

 

Oświadczenie powinno zawierać także:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

 

Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.

 

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, Sekretariat (pok. Nr 15).

 

Opłaty: Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłata skarbowa wynosi:

  • za wpis do rejestru – 50,00 zł (część I pkt 36 ppkt 9a załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz.U. z 2013 r., poz. 1282 z późn. zm.).

Opłatę skarbową można uiścić na rachunek bankowy nr: 67 8749 0006 0000 1241 2000 0030 w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu.

 

Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.


Termin i sposób załatwienia: Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Burmistrz Ciechanowca dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

 

Przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru. Wówczas należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (do 31.12.2012 r.).

 

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE CIECHANOWIEC

 

 

 

 

 

L.p.

Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych (kody opadów)

Numer rejestrowy

1.

MPO Sp. z o.o.
w Białymstoku 

ul. 42 Pułku Piechoty 48, 
15-950 Białystok

542-020-10-38

050025892

15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04,
15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09,
15 01 10*, 15 01 11*, 16 01 03, 17 01 01,
17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80,

17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02,
17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03,
17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07,
17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02,
17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08,
20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*,  20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*,
20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*,
20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39,
20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99,
20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01,
20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06,
20 03 07, 20 03 99

1/2012

 2.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Czyścioch Bis” Sp. z o.o.
 
ul. Mjr Hubala 18, 
16-400 Suwałki

844-15-84-000

790280252

20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35*, 20 01 37*, 20 01 01, 20 01 02,
20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 
20 01 28, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 34, 
20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 
20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 
20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 
20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 
20 03 99


2/2012

3.

„CZYŚCIOCH” Sp. z o.o.
 
ul. Kleeberga 20, 
15-691 Białystok

542-10-05-256

050298526

15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04,
15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09,
15 01 10*, 15 01 11*, 16 01 03, 17 01 01,
17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80,
17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02,
17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03,
17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07,
17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02,
17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08,
20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*,
20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*,
20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*,
20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39,
20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99,
20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01,
20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06,
20 03 07, 20 03 99

3/2012

4.

PHU "ROBERT"
Robert Godlewski

Drewnowo Ziemaki 19,
07-325 Boguty

723-109-74-92

551186392

15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04,
15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09,
20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10,
20 01 11, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40,
20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01,
20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06,
20 03 07, 20 03 99

4/2012

5.

WYWÓZ I HAŁDOWANIE ŚMIECI KOMUNALNYCH TRANSPORT CIĘŻAROWY WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
Andrzej Godlewski

Drewnowo Ziemaki 19,
07-325 Boguty

723-109-76-12

450659680

15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06,
15 01 07, 20 03 01

5/2012

6.

MPK Sp. z o.o.

ul. Kołobrzeska 5,
07-401 Ostrołęka

758-211-70-04

551318936

15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04,
15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09,
15 01 10*, 15 01 11*, 16 01 03, 17 01 01,
17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01,
17 02 02, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 02,
17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06,
17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04,
17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02,
20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*,
20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30,
20 01 31*,  20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38,
20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80,
20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03,
20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04,
20 03 06, 20 03 07, 20 03 99

6/2012

7.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Zambrowie

ul. Polowa 19,
18-300 Zambrów

723-000-14-03

450078172

15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04,
15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09,
15 01 10*, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03,
17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03,
17 04 01, 17 04 07, 17 06 04, 17 08 02,
17 09 04, ex 20 03 99, 16 01 03, 20 01 01,
20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11,
20 01 13*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 28,
20 01 30, 20 01 31*,  20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*,
20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41,
20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02,
20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03,
20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99

7/2012

8.

Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk

ul. Wilsona 2/2,
18-300 Zambrów

723-100-47-34

450080878

15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04,
15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09,
16 01 03, 17 01 01, 17 01 03, 17 01 07,
17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 05,
17 05 04, 17 09 04,  20 01 01, 20 01 02,
20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 
20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30,
20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34,
20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38,
20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80,
20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03,
20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04,
20 03 06, 20 03 07, 20 03 99

8/2012

9.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TRANSBUD" mgr inż. Walenty Pacewicz

ul. Saturna 54,
15-680 Białystok

542-010-78-42

050082329

15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04,
15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09,
15 01 10*, 15 01 11*, 16 01 03, 17 01 01,
17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80,
17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08,
20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*,
20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*,  20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*,
20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39,
20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99,
20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01,
20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06,
20 03 07, 20 03 99

9/2012

10.

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 6,
18-200 Wysokie Mazowieckie

722-162-03-31

200410051

15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04,
15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09,
15 01 10*, 15 01 11*, 16 01 03, 17 01 01,
17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01,
17 02 02, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 07,
17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01,
20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11,
20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*,  20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*,
20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41,
20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02,
20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03,
20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99

10/2012

11.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne
„ASTWA” Sp. z o.o.

ul. Kombatantów 4,
15-102 Białystok

542-020-26-35

050034069

20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10,
20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28,
20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*,  20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36,
20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40,
20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01,
20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02,
20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07,
20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03,
15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07,
15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 17 01 01,
17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 09 04,
16 01 03

11/2012

12.

Mobilna Obsługa Przedsiębiorstw
Jarosław Tarachoń
Spółka komandytowa

ul. Fabryczna 1 lok. 419,
15-482 Białystok

542-305-98-59

200174509

15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04,
15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09,
16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03,
17 01 07, 17 01 80, 17 02 01, 17 02 02,
17 02 03, 17 03 80, 17 04 05, 17 06 04,
17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02,
20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*,
20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30,
20 01 31*,  20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38,
20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80,
20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03,
20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04,
20 03 06, 20 03 07, 20 03 99

12/2012

13.

EKOPARTNER Jacek Suchecki i wspólnicy Sp. j

ul. Kleeberga 20,
15-691 Białystok

542-305-86-30

200174060

15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04,
15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09,
15 01 10*, 15 01 11*, 16 01 03, 17 01 01,
17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80,
17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02,
17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03,
17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07,
17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02,
17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08,
20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*,
20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*,
20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*,
20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39,
20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99,
20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01,
20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06,
20 03 07, 20 03 99

1/2013

14.

Przedsiębiorstwo Usługowe MPO-J 

ul. Obrońców Warszawy 15,
17-300 Siemiatycze

544-116-90-50

050837319

15 01 01, 15 01 02, 16 02 14, 16 81,
16 81 02, 16 82 02, 17 01 01, 17 01 81,
20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 03,
20 03 06, 20 03 07, 20 03 99

2/2013

15.

Błysk-Bis Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 1,
06-200 Maków Mazowiecki

757-143-36-35

140749040

15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04,
15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09,
15 01 10*, 15 01 11*, 16 01 03, 17 01 01,
17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80,
17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02,
17 02 03, 17 03 80, 17 04 02, 17 04 05,
17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 06,
17 05 08, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02,
20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*,
20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30,
20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34,
20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38,
20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80,
20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03,
20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04,
20 03 06, 20 03 07, 20 03 99

3/2013

16.


Firma Handlowo Usługowa Robert Kulesza

ul. Ludowa 54/15,
18-200 Wysokie Mazowieckie

EKO-ROB
SKLEP: ul. Dolna 2,
MAGAZYN ul. Długa 101
tel. 797 503 518

722-101-81-72

451186610

02 01 04, 15 01 01, 15 01 02, 20 01 01,
20 01 02, 20 01 39

4/2013

17.


Włoch Dariusz
Usługi Transportowe

ul. M. Pietkiewicza 13/38
15-689 Białystok


542-121-22-51


050540370

02 01 10, 20 01 11


5/2013

18.

Usługi Komunalne "Błysk" Marianna Marczyk,
ul. Przykoszarowa 22A,
18-400 Łomża

723-100-47-34 450080878 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 05, 17 04 07, 17 05 04, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17* 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 1/2014
 19. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Studziwodzka 37
17-100 Bielsk Podlaski
 
543-020-04-31 000151696 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01 20 01 02, 20 01 08, 20 01 11, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 1/2016
20.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
ul. B. Prusa 66
07-300 Ostrów Mazowiecka

759-14-75-720 550733679 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 1/2020

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Niewiarowski

Data wytworzenia: 2018-01-25

Wprowadzający: Michał Chojnowski

Data wprowadzenia: 2015-11-03

Modyfikujący: Michał Chojnowski

Data modyfikacji: 2020-10-05

Opublikował: Michał Chojnowski

Data publikacji: 2015-11-03