Uchwała Nr 179/XXIV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ciechanowiec

Wyniki głosowania imiennego


UCHWAŁA NR 179/XXIV/20
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 26 listopada 2020 r.


w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ciechanowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1 i 4 w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Rada Miejska w Ciechanowcu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Ciechanowiec o równoważnej liczbie mieszkańców 4939 (RLM) z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie, zgodnie z częścią opisową stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w §1 wyznaczono w części graficznej na mapie w skali 1: 25000 stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Nr XX/149/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ciechanowiec oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 23 grudnia 2015 r. poz. 4517), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2020-11-26

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-11-30

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-11-30