Ogloszenie

O G Ł O S Z E N I E

  Burmistrz Ciechanowca podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza nieograniczony przetarg ustny, który odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej (pok. nr 17) Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

 Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działka nr 19/3 o powierzchni 0,1643 ha, położona w obrębie wsi Winna Poświętna, gmina Ciechanowiec. Działka w kształcie regularnego wąskiego i wydłużonego prostokąta, ww. działka znajduje się w części w strefie zagrodowej, a w części w strefie przyrodniczej. Nieruchomość oddalona jest około 4 km od miasta Ciechanowiec. W rejonie lokalizacji dostępna jest sieć elektryczna i wodociągowa.

 Nieruchomość ta posiadają urządzoną w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Księgę Wieczystą KW LM1W/00043096/1, działy III i IV powyższej księgi nie zawierają wpisów.

 Cena nieruchomości 14.508,00 zł

 

Wadium w wysokości 1.450,00 zł należy wpłacić najpóźniej w dniu 12 sierpnia 2020 r. na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu Nr 54 8749 0006 0000 1241 2000 0070 w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu.

  1. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: potwierdzenie wniesienia wadium i dokument tożsamości.
  2. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.
  3. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
  4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 65 ze zm.) upłynął z dniem 16-04-2020 r.  O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie wliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku, gdy nabywca nieruchomości wyłoniony w postępowaniu przetargowym nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży i aktu notarialnego. Nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic, przez to gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic przez geodetę odbywa się na koszt nabywcy. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu -https://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl w sekcji /Tablica Ogłoszeń/.

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu pok. nr 2 lub telefonicznie (86)2771145 wew. 31.

Ciechanowiec, dnia 2 lipca 2020 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2020-07-03

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-07-03

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-07-03