Obwieszczenie Burmistrza Ciechanowca

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

OR.061.1.2020

 Ciechanowiec, 10 listopada 2020 r.

Obwieszczenie

Burmistrza Ciechanowca

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Burmistrz Ciechanowca, działając na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) informuje

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec na Lata 2021-2030”.

W dniu 5 października 2020 r. zgodnie z art. 57 pkt. 2 i art. 58 pkt. 2, w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz  Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2021 - 2030”.

Strategia jest dokumentem ujednolicającym politykę lokalną w zakresie opracowania dogodnych warunków dla rozwoju na terenie gminy Ciechanowiec. Planowane w Strategii działania mają przyczynić się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Wnioskując o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Ciechanowiec na Lata 2021-2030.”, wzięto pod uwagę wynikające z ww. ustawy, przesłanki określone w art. 48 oraz uwarunkowania określone w art. 49, a mianowicie charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko.

W odpowiedzi na wniosek:

– Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku pismem znak.: NZ.0523.33.2020 z dnia 9 października 2020 r. (data wpływu 12.10.2020 r.), wyraził opinię, że w świetle obowiązujących przepisów dokument pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Ciechanowiec na Lata 2021-2030” nie wymaga opinii organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku pismem znak WPN.410.3.22.2020.AR z dnia 5 listopada 2020 r. (data wpływu 05.11.2020 r.), uzgodnił zamiar odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Ciechanowiec na Lata 2021-2030”.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Ciechanowiec na Lata 2021-2030".

Obwieszczenie wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 48 ust. 6 ww. ustawy podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2020-11-10

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-11-10

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-11-10