Ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 10 maj 1990r.- Przepisy wprowadzające  ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami)

Zawiadamia się, że w okresie od dnia 14 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 2) wyłożony będzie do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia położonego w obrębie Ciechanowca stanowiącego grunty orne i nieużytki– celem potwierdzenia z mocy prawa, praw majątkowych gminy Ciechanowiec. Osoby, których interes prawny może dotyczyć ustaleń zawartych w wyłożonym spisie, mogą zgłaszać pisemne zastrzeżenia do komisji w przeciągu 30 dni od daty wyłożenia.

Komisja Inwentaryzacyjna

niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu w dniach 14 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2020-07-14

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-07-14

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-07-14