Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Przebudowa i budowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Ciechanowcu” wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości

Wysokie Mazowieckie, 26.10.2020 r.


STAROSTWO POWIATOWE
w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15A


BI.6740.3.8.2020.AJ


OBWIESZCZENIE
Starosty Wysokomazowieckiego


Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 1363); Starosta
Wysokomazowiecki zawiadamia, iż na wniosek z dnia 16.09.2020 r. Burmistrza Ciechanowca – właściwego zarządcy drogi, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Przebudowa i budowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Ciechanowcu” wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości.
Zakres ww. inwestycji obejmuje:

 1. przebudowę i budowę nawierzchni ulicy;
 2. budowę mijanki,
 3. budowę opaski,
 4. budowę zjazdów,
 5. budowę i rozbudowę kanalizacji sanitarnej
 6. budowę i przebudowę sieci wodociągowej;
 7. budowę, przebudowę i rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego;
 8. przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej;
 9. wykonanie nowego oznakowania pionowego;

Inwestycja realizowana będzie na terenie obejmującym działki o nr ewid.:

 • działki stanowiące pas projektowanej drogi:
  2452, 2453/2 – obręb Ciechanowiec, jednostka ewidencyjna Ciechanowiec;
 • działki przewidziane do podziału:
  2451/1, 2451/2, 2453/5, 2453/6, 2454 - obręb Ciechanowiec, jednostka ewidencyjna Ciechanowiec;
 • działki istniejące, z których korzystanie (w całości lub w części działki) będzie ograniczone:
  2453/1, 2360/5, 2360/6 - obręb Ciechanowiec, jednostka ewidencyjna Ciechanowiec;


W myśl art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie w pokoju nr 34, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500,
tel. (86) 275 24 17 wew. 35.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy
ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu oraz w prasie lokalnej.


Dzień publicznego ogłoszenia: 28 października 2020 r.


Z up. Starosty
mgr inż. Władysław Biały
Z-ca Kierownika Wydziału Rolnictwa,
Budownictwa, Inwestycji
i Ochrony Środowiska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Data wytworzenia: 2020-10-26

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-10-29

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-10-29