Zarządzenie Nr 15/21 Burmistrza Ciechanowca z dnia 11 lutego 2021 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 15/21

Burmistrza Ciechanowca

z dnia 11 lutego 2021 roku

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości i powołania Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 poz.506 z póź. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 28 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 65) § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz uchwały Nr 99/XX/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2099) zarządzam co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położone w obrębie gruntów Ciechanowiec, miasto w gminie miejsko-wiejskiej Ciechanowiec, oznaczone jako działka o numerze ewidencyjnym Nr 3053/3, o powierzchni 0,50000 ha, KW LM1W/00026175/4 i działka o numerze ewidencyjnym Nr 3053/4, o powierzchni 0,9227 ha, KW LM1W/00026175/4.

§2.

Szczegółowy opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został opisany w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3.

Wykaz, o którym mowa w § 2 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu i zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ciechanowiec zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Ponadto informację o   wywieszeniu   tego   wykazu   zostanie   podana   do   publicznej   wiadomości   poprzez opublikowanie w prasie lokalnej

§4.

Powołuję Komisję Przetargową do rozstrzygnięcia przetargu w składzie:

  1. Czapkowska Anna – przewodniczący komisji
  2. Kendzierska Marzena -członek komisji
  3. Puchaczewski Wojciech Piotr-członek komisji
  4. Chojnowski Michał Ernest-członek komisji
  5. Pruski Karol-członek komisji.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2021-02-11

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2021-02-16

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2021-02-16