Zarządzenie Nr 2/21 Burmistrza Ciechanowca z dnia7 stycznia 2021 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ciechanowiec na 2021 rok

 

ZARZĄDZENIE NR 2/21

BURMISTRZA CIECHANOWCA

z dnia 7 stycznia 2021 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ciechanowiec na 2021 rok

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) w związku art. 37 ust. 8 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.), zarządza się o wyłożeniu na okres 21 dni, od 8 stycznia 2021 r. do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ciechanowcu w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021.

 §1

  1. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ciechanowiec na 2021 rok umieszcza się:
    1. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, Referat Inwestycji, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, pokój nr 9,
    2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, , ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, tablica ogłoszeń.
    3. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu pod adresem http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/tablica_ogl/.
  2. Projekt, o którym mowa w § 1 ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 §2

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać na piśmie na adres tutejszego urzędu lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ciechanowiec.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie do dnia 5 lutego 2021 roku.

  §3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji.

  §4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2021-01-07

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2021-01-08

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2021-01-08