Zarządzenie Nr 95/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Ciechanowiec na 2021 rok

Zarządzenie Nr 95/20

Burmistrza Ciechanowca

z dnia 16 listopada 2020 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Ciechanowiec na 2021 rok.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z później. zmianami) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z później. zmianami) i Uchwały Nr 224/XLIII/10 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§1

Ustala się:

  1. Projekt budżetu Gminy Ciechanowiec na 2021 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Uzasadnienie do projektu budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Niniejsze zarządzenie przedstawia się Radzie Miejskiej w Ciechanowcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik Gminy

Data wytworzenia: 2020-11-16

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-11-17

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-11-17