Nr uchwały
z dnia
w sprawie

233/XLV/14

30.10.2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2014-2023

232/XLV/14

30.10.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

231/XLV/14

30.10.2014 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.

230/XLV/14

30.10.2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

229/XLV/14

30.10.2014 w sprawie uchwalenia,,Wieloletniego Programu Współpracy w latach 2015-2019 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

228/XLV/14

30.10.2014 w sprawie uchwalenia ,, Programu Współpracy w 2015 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

227/XLV/14

30.10.2014 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ciechanowiec

226/XLV/14

30.10.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Renaty i Andrzeja Piotrowskich na działalność Dyrektora Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu 

225/XLV/14

30.10.2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr 31/V/03 z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie nadania statutu samorządom mieszkańców osiedla

224/XLV/14

30.10.2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/V/03 z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie nadania statutu samorządom mieszkańców osiedla

223/XLIV/14

26.09.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

222/XLIV/14

26.09.2014 w sprawie przystąpienia Gminy Ciechanowiec do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć ,,Energie Cités''

221/XLIV/14

26.09.2014 w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na realizację inwestycji drogowej

220/XLIV/14

26.09.2014 w sprawie odrębnych obwodów głosowania

219/XLIII/14

08.09.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

218/XLIII/14

08.09.2014 w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku

217/XLIII/14

08.09.2014 w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach  tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania

216/XLIII/14

08.09.2014

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restuaratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
załącznik - wniosek
załącznik - sprawozdanie

215/XLIII/14

08.09.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw i samorządów mieszkańców osiedli Gminy Ciechanowiec

214/XLII/14

08.08.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

213/XLII/14

08.08.2014 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z lipy drobnolistnej oznaczonej lp.14 wchodzącej w skład pomnika przyrody Nr ew.117(aleja lipowa) 

212/XLII/14

08.08.2014 w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Ciechanowiec w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Bobra" 

211/XLI/14

30.06.2014 w sprawie stanowiska samorządu Gminy Ciechanowiec w zakresie udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

210/XL/14

23.06.2014 w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku

209/Xl/14

23.06.2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/I/10 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

208/XL/14

23.06.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

207/XL/4

23.06.2014 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca

206/XL/14

23.06.2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ciechanowiec za 2013 rok

205/XXXIX/14

04.06.2014 w sprawie nadania tyułu Honorowego Obywatela Ciechanowca

204/XXXVIII/14

12.05.2014 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

203/XXXVIII/14

12.05.2014 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

202/XXXVII/14

31.03.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

201/XXXVII/14

31.03.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu

200/XXXVII/14

31.03.2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Ciechanowiec na rok 2014

199/XXXVII/14

31.03.2014 w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

198/XXXVII/14

31.03.2014 w sprawie ustalenia minimalnej odległości uwzględnianej w ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec" dla elektrowni wiatrowych

197/XXXVII/14

31.03.2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 191/XXXVI/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ciechanowiec i Gminą Perlejewo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Wojtkowice Glinna kol., gm. Ciechanowiec

196/XXXVII/14

31.03.2014 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poborów i terminów płatności

195/XXXVII/14

31.03.2014 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

194/XXXVII/14

31.03.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Ciechanowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic  oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

193/XXXVII/14

31.03.2014 w sprawie odrębnych obwodów głosowania

192/XXXVII/14

31.03.2014 w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu

191/XXXVI/14

24.02.2014 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ciechanowiec i Gminą Perlejewo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Wojtkowice Glinna kol.gm Ciechanowiec

190/XXXVI/14

24.02.2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2015 rok

189/XXXVI/14

24.02.2014 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

188/XXXVI/14

24.02.2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania '' na lata 2014-2020

187/XXXVI/14

24.02.2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dlam osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020''

186/XXXVI/14

24.02.2014 w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego w Gminie Ciechanowiec dla potrzeb realizacji wieloletniego porogramu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania''na lata 2014-2020

185/XXXVI/14

24.02.2014 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2014 rok

184/XXXV/13

30.12.2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciechanowiec na rok 2014

183/XXXV/13

30.12.2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2013-2023

182/XXXV/13

30.12.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

181/XXXV/13

30.12.2013 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanowiec

180/XXXV/13

30.12.2013 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

179/XXXV/13

30.12.2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady na 2014 rok

178/XXXIV/13

28.11.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

177/XXXIV/13

28.11.2013 w sprawie rozpatrzenia skargi pana R.SZ. na działalność pracowników targowicy w Ciechanowcu

176/XXXIV/13

28.11.2013 w sprawie określenia stawek podatku rolnego od nieruchomości

175/XXXIV/13

28.11.2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Ciechanowiec

174/XXXIII/13

28.10.2013 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciechanowiec

173/XXXIII/13

28.10.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

172/XXXIII/13

28.10.2013 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności

171/XXXIII/13

28.10.2013 w sprawie uchwalenia ,,Programu Współpracy w 2014 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". 

170/XXXIII/13

28.10.2013 w sprawie zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.

169/XXXIII/13

28.10.2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciechanowiec

168/XXXII/13

09.09.2013 w sprawie zmian w budżcie gminy na 2013 rok

167/XXXII/13

09.09.2013 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot.działki nr 3053/2 o pow.1,4227 ha, położonej w Ciechanowcu przy ulicy Podlaskiej

166/XXXII/13

09.09.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu

165/XXXII/13

09.09.2013 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania ,,Centrum IV Rozbioru Polski''

164/XXXII/13

09.09.2013 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec

163/XXXI/13

17.06.2013 w sprawie ustalenia minimalnej odległości uwzględnianej w ,, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec '' dla elektrowni wiatrowych

162/XXXI/13

17.06.2013 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ciechanowiec a Gminą Perlejewo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Wojtkowice Glinna kolonia, gmina Ciechanowiec

161/XXXI/13

17.06.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

160/XXXI/13

17.06.2013 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca

159/XXXI/13

17.06.2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2012 rok

158/XXX/13

22.04.2013 w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie remontu drogi wojewódzkiej nr 681 na odcinkach: Koce Piskuły-Bujenka i Antonin-Ciechanowiec

157/XXX/13

22.04.2013 w sprawie wystąpienia Gminy Ciechanowiec ze związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu

156/XXIX/13

25.03.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

155/XXIX/13

25.03.2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2014 r.

154/XXIX/13

25.03.2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Ciechanowiec

153/XXIX/13

25.03.2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności

152/XXIX/13

25.03.2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Ciechanowiec na rok 2013

151/XXIX/13

25.03.2013 w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 694 i skrzyżowania z drogą krajową nr 63 w Nurze

150/XXVIII/13

25.02.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

149/XXVIII/13

25.02.2013 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami specjalistycznymi  

148/XXVIII/13

25.02.2013 w sprawie przedłużenia umowy najmu dot.działki nr 173/2 o powierzchni 100 m 2 wraz z częścią budynku o powierzchni 85 m2, położonej we wsi Pobikry, gmina Ciechanowiec

147/XXVIII/13

25.02.2013 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec

146/XXVIII/13

25.02.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok

145/XXVIII/13

25.02.2013 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2013 rok

144/XXVII/13

25.01.2013 w sprawie podziału Gminy Ciechanowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

143/XXVII/13

25.01.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

142/XXVI/12

31.12.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

141/XXV/12

19.12.2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właściecieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciechanowiec

140/XXV/12

19.12.2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności

139/XXV/12

19.12.2012 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Ciechanowiec

138/XXV/12

19.12.2012 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych

137/XXV/12

19.12.2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciechanowiec na rok 2013

136/XXV/12

19.12.2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2013-2022

135/XXV/12

19.12.2012 w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2013 rok dla Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu

134/XXV/12

19.12.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

133/XXV/12

19.12.2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

132/XXV/12

19.12.2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady na 2013 r.

131/XXIV/12

28.11.2012 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadznie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

130/XXIV/12

28.11.2012 w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnch od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi

129/XXIV/12

28.11.2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

128/XXIV/12

28.11.2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

127/XXIV/12

28.11.2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec

126/XXIV/12

28.11.2012 w sprawie uchwalenia ,, Programu Współpracy w 2013 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie''.

125/XXIV/12

28.11.2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec

124/XXIII/12

 29.10.2012

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

123/XXIII/12

29.10.2012

w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec

122/XXIII/12

 29.10.2012

w sprawie podziału gminy Ciechanowiec na okręgi wyborcze

121/XXIII/12

 29.10.2012

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Reitera na działalność Dyrektora OPS w Ciechanowcu

120/XXIII/12

 29.10.2012

w sprawie przystąpienia do sporządzenia ,, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec "

119/XXIII/12

 29.10.2012

w sprawie powierzenia Burmistrzowi Ciechanowca uprawnień do ustalenia cen i opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

118/XXIII/12

 29.10.2012

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

117/XXIII/12

 29.10.2012

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części  

116/XXIII/12

29.10.2012

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi

115/XXIII/12

29.10.2012

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych

114/XXIII/12

29.10.2012

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

113/XXIII/12

29.10.2012

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciechanowiec

112/XXIII/12

29.10.2012

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

111/XXIII/12

29.10.2012

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności

110/XXIII/12

29.10.2012

w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

109/XXIII/12

29.10.2012

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec

108/XXII/12

24.09.2012

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechanowiec na lata 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec  

107/XXII/12

24.09.2012

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

106/XXI/12

31.08.2012

w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finanasowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na realizację inwestycji drogowej

105/XXI/12

31.08.2012

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,których właścicielem jest Gmina Ciechanowiec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

104/XXI/12

31.08.2012

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Ciechanowiec na rok 2012

103/XXI/12

31.08.2012

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2013 roku

102/XXI/12

31.08.2012

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

101/XX/12

25.06.2012

w sprawie przyjęcia Strategii Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017

100/XX/12

25.06.2012

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenia miasta i gminy Ciechanowiec na rok 2012

99/XX/12

25.06.2012

w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

98/XX/12

25.06.2012

w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dot. działki nr 2250 i 2251 o powierzchni łącznej 40 m2, położonych w Ciechanowcu przy ulicy Drohickiej

97/XX/12

25.06.2012

w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2013 roku

96/XX/12

25.06.2012

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2012-2022

95/XX/12

25.06.2012

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

94/XX/12

25.06.2012

w sprawie udzielenia asbsolutorium Burmistrzowi Ciechanowca

93/XX/12

25.06.2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2011 rok

92/XIX/12

17.05.2012

w sprawie zmiany nazwy części ulicy Szkolnej na ulicę Kazimierza Uszyńskiego

91/XIX/12

17.05.2012

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Ciechanowca

90/XVIII/12

23.04.2012

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

89/XVIII/12

23.04.2012

w sprawie Regulaminu nadawania tytułu ,, Honorowy Obywatel Ciechanowca"

88/XVII/12

26.03.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 rok

87/XVII/12

26.03.2012

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2012-2022

86/XVII/12

26.03.2012

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

85/XVII/12

26.03.2012

w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem w przedmiocie zmiany określenia rodzaju miejscowości Ciechanowczyk z części miasta Ciechanowiec na wieś Ciechanowczyk

84/XVII/12

26.03.2012

w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o ustalenie granic miasta Ciechanowiec poprzez wyłączenie z granic miasta miejscowości Ciechanowczyk, część miasta Ciechanowiec

83/XVI/12

20.02.2012

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

82/XVI/12

20.02.2012

w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2012 rok dla Przedsiębiorstwa Robót Komunalnch Fare w Ciechanowcu

81/XVI/12

20.02.2012

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu

80/XVI/12

20.02.2012

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany,, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec "

79/XVI/12

20.02.2012

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie ustalenia granic miasta Ciechanowiec poprzez wyłączenie z granic miasta miejscowości Ciechanowczyk, części miasta Ciechanowiec oraz w przedmiocie zmiany określenia rodzaju miejscowości Ciechanowczyk z części miasta Ciechanowiec na wieś Ciechanowczyk

78/XV/12

30.01.2012

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec

77/XV/12

30.01.2012

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 r.

76/XV/12

30.01.2012

w sprawie zatwierdzenia planów prac stałych komisji rady na 2012 r.

75/XIV/11

29.12.2011

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2012

74/XIV/11

29.12.2011

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2012-2022

73/XIV/11

29.12.2011

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

72/XIV/11

29.12.2011

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.

71/XIV/11

29.12.2011

w sprawie aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2017

70/XIV/11

29.12.2011

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

69/XIV/11

29.12.2011

w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady na 2012 rok

68/XIII/11

28.11.2011

w sprawie uchwalenia,, Programu Współpracy w 2012 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie'

67/XIII/11

28.11.2011

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu,, Skuteczne NGO - Strategia Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi' złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

66/XIII/11

28.11.2011

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

65/XIII/11

28.11.2011

w sprawie określenia stawek od podatku od środków transportowych

64/XIII/11

28.11.2011

w sprawie określenia stawek od podatku od nieruchomości

63/XIII/11

28.11.2011

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec

62/XIII/11

28.11.2011

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

61/XII/11

25.10.2011

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłata za świadczenia udzielane w Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ciechanowiec

60/XII/11

25.10.2011

w sprawie przekazania przez Gminę Ciechanowiec do zarządzania Gminie Perlejewo drogi gminnej Nr 108884 B Wojtkowice - Glinna - Kobyla

59/XII/11

25.10.2011

w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2012 roku

58/XII/11

25.10.2011

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

57/XI/11

03.10.2011

w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015

56/XI/11

03.10.2011

w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Perlejowo na realizację inwestycji drogowej.

55/XI/11

03.10.2011

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania,, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- cz.II, Administracja samorządowa'. 

54/XI/11

03.10.2011

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2011-2022.

53/XI/11

03.10.2011

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

52/X/11

23.08.2011

w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zabytkami Gminy Ciechanowiec na lata 2011-2015'

51/X/11

23.08.2011

w sprawie zaciągnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

50/X/11

23.08.2011

w sprawie powołania Zespołu ds.zaopiniowania kandydatów na ławników

49/X/11

23.08.2011

w sprawie odrębnych obwodów głosowania

48/X/11

23.08.2011

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

47/IX/11

18.07.2011

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

46/VIII/11

20.06.2011

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Ciechanowczyk

45/VIII/11

20.06.2011

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ciechanowiec

44/VIII/11

20.06.2011

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

43/VIII/11

20.06.2011

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca

42/VIII/11

20.06.2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2010 rok

41/VII/11

16.05.2011

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Ciechanowczyk

40/VII/11

16.05.2011

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ciechanowiec

39/VII/11

16.05.2011

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Grodzisk

38/VII/11

16.05.2011

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

37/VII/11

16.05.2011

w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok

36/VII/11

16.05.2011

w sprawie przystąpienia Gminy Ciechanowiec do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Działania I.4,,Promocja i współpraca" komponent współpraca , obszar tworzenie polityki rozwoju regionalnego pt.,, Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem Rozwoju Polski Wschodniej". 

35/VI/11

29.03.2011

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r

34/VI/11

29.03.2011

w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego

33/VI/11

29.03.2011

w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu faktycznej nadwyżki środków obrotowych za rok 2010 samorządowego zakładu budżetowego – Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu

32/VI/11

29.03.2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec

31/VI/11

29.03.2011

w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

30/VI/11

29.03.2011

w sprawie przystąpienia do zmiany granic miasta Ciechanowiec oraz do zmiany określenia rodzaju miejscowości Ciechanowczyk

29/VI/11

29.03.2011

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku

28/VI/11

29.03.2011

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ciechanowiec na lata 2011-2020

27/VI/11

29.03.2011

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

26/VI/11

29.03.2011

w sprawie odwołania ławników Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem i Sądu Rejonowego w Zambrowie

25/V/11

21.01.2011

w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy

24/V/11

21.01.2011

w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

23/V/11

21.01.2011

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 r

22/V/11

21.01.2011

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2011 r

21/V/11

21.01.2011

w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady na 2011 rok

20/V/11

21.01.2011

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2011

 19/V/11

 21.01.2011

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2011-2022

18/IV/10

30.12.2010

w sprawie zmian w budżcie gminy na 2010 rok

17/IV/10

30.12.2010

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

16/IV/10

30.12.2010

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

15/IV/10

30.12.2010

zmiany w statucie Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE  w Ciechanowcu

 14/III/10

  16.12.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 13/III/10

 16.12.2010r.

w sprawie wieloletniego programu inwestycyjego oraz limitu wydatków na jego realizację

12/III/10

16.12.2010r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

11/III/10

16.12.2010r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec

10/III/10

16.12.2010r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. 

9/III/10

16.12.2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 8/III/10

  16.12.2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ciechanowiec

 7/II/10

 02.12.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/I/10 z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz zmiany Uchwały Nr 4/I10 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego. 

6/II10

 02.12.2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi

5/I/10

 02.12.2010r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu

4/I/10

 02.12.2010r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

3/I/10

 02.12.2010r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

2/I/10

02.12.2010r.

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
w Ciechanowcu
 

1/I/10

02.12.2010r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Ciechanowcu

 

Metryka strony

Udostępniający: Obsługa Rady

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Chojnowski

Wprowadzający: Michał Chojnowski

Data wprowadzenia: 2010-12-07

Modyfikujący: Michał Chojnowski

Data modyfikacji: 2015-01-20

Opublikował: Michał Chojnowski

Data publikacji: 2010-12-07