Statut Sołectw Gminy Ciechanowiec

UCHWAŁA NR 226/XL/18

RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU

z dnia 11 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwom Gminy Ciechanowiec

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) uchwala się co następuje:

 

§ 1. W statutach sołectw Gminy Ciechanowiec stanowiących załączniki od nr 1 do nr 31 do Uchwały Nr 31/V/03 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu sołectwom gminy Ciechanowiec wprowadza się następujące zmianę w § 4 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „2. Kadencja organów trwa 5 lat licząc od pierwszego dnia nowej kadencji organów jednostek pomocniczych gminy.”

§ 2. W załącznikach do uchwały z dnia 31 marca 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 4 każdorazowo zapis nazwy miejscowości „Czaje Bagno” zastępuje się nazwą „Czaje-Bagno”;
 2. w załączniku nr 5 każdorazowo zapis nazwy miejscowości „Czaje Wólka” zastępuje się nazwą „Czaje-Wólka”;
 3. w załączniku nr 8 każdorazowo zapis nazwy miejscowości „Koce Basie” zastępuje się nazwą „Koce-Basie”;
 4. w załączniku nr 9 każdorazowo zapis nazwy miejscowości „Koce Schaby” zastępuje się nazwą „Koce-Schaby”;
 5. w załączniku nr 10 każdorazowo zapis nazwy miejscowości „Koce Piskuły” zastępuje się nazwą „Koce-Piskuły”;
 6. w załączniku nr 19 każdorazowo zapis nazwy miejscowości „Radziszewo Króle” zastępuje się nazwą „Radziszewo-Króle”;
 7. w załączniku nr 20 każdorazowo zapis nazwy miejscowości „Radziszewo Sieńczuch” zastępuje się nazwą „Radziszewo-Sieńczuch”;
 8. w załączniku nr 21 każdorazowo zapis nazwy miejscowości „Stare Radziszewo” zastępuje się nazwą „Radziszewo Stare”;
 9. w załączniku nr 25 każdorazowo zapis nazwy miejscowości „Winna Chroły” zastępuje się nazwą „Winna-Chroły”;
 10. w załączniku nr 26 każdorazowo zapis nazwy miejscowości „Winna Poświętna” zastępuje się nazwą „Winna-Poświętna”;
 11. w załączniku nr 27 każdorazowo zapis nazwy miejscowości „Winna Wypychy” zastępuje się nazwą „Winna-Wypychy”;
 12. w załączniku nr 28 każdorazowo zapis nazwy miejscowości „Wojtkowice Dady” zastępuje się nazwą „Wojtkowice-Dady”;
 13. w załączniku nr 29 każdorazowo zapis nazwy miejscowości „Wojtkowice Glinna” zastępuje się nazwą „Wojtkowice-Glinna”;
 14. w załączniku nr 30 każdorazowo zapis nazwy miejscowości „Stare Wojtkowice” zastępuje się nazwą „Wojtkowice Stare”;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

       Eugeniusz Święcki


UCHWAŁA NR 109/XVIII/16

RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwom Gminy Ciechanowiec

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr 31/V/03 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu sołectwom gminy Ciechanowiec (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 32 poz. 753 oraz z 2014 r. poz. 3564) w ten sposób, że w statutach sołectw gminy Ciechanowiec: Antonin, Bujenka, Ciechanowczyk, Czaje-Bagno, Czaje-Wólka, Dąbczyn, Kobusy, Koce-Basie, Koce-Schaby, Kosiorki, Koce-Piskuły, Kozarze, Kułaki, Łempice, Malec, Nowodwory, Pobikry, Przybyszyn, Radziszewo-Króle, Radziszewo-Sieńczuch, Radziszewo Stare, Skórzec, Tworkowice, Trzaski, Winna-Chroły, Winna-Poświętna, Winna-Wypychy, Wojtkowice-Dady, Wojtkowice-Glinna, Wojtkowice Stare, Zadobrze, stanowiących załączniki od nr 1 do 31, w § 14 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu „4. W przypadku niedokonania wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej Rada Miejska w Ciechanowcu zarządza nowe wybory w terminie jednego miesiąca od zgłoszenia się kandydata na sołtysa.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

       Eugeniusz Święcki


UCHWAŁA NR 31/V/03

RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie nadania statutu sołectwom gminy Ciechanowiec.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statuty następującym sołectwom gminy Ciechanowiec: Antonin, Bujenka, Ciechanowczyk, Czaje Bagno, Caje Wólka, Dąbczyn, Kobusy, Koce Basie, Koce Schaby, Kosiorki, Koce Piskuły, Kozarze, Kułaki, Łempice, Malec, Nowodwory, Pobikry, Przybyszyn, Radziszewo Króle, Radziszewo Sieńczuch, Stare Radziszewo, Skórzec, Tworkowice, Trzaski, Winna Chroły, Winna Poświętna, Winna Wypychy, Wojtkowice Dady, Wojtkowice Glinna, Stare Wojtkowice, Zadobrze, określające organizację i zakres działania stanowiące załączniki od nr 1 do 31 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 111/XXIII/96 Rady Miejskiej Ciechanowiec z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie nadania statutu sołectwom.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                      Mirosław Kierski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Obsługa Rady

Data wytworzenia: 2018-09-11

Wprowadzający: Rafał Zawadzki

Data wprowadzenia: 2005-04-28

Modyfikujący: Rafał Zawadzki

Data modyfikacji: 2018-10-01

Opublikował: Rafał Zawadzki

Data publikacji: 2005-04-28