Statut Sołectw Gminy Ciechanowiec

UCHWAŁA NR 109/XVIII/16

RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwom Gminy Ciechanowiec

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr 31/V/03 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu sołectwom gminy Ciechanowiec (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 32 poz. 753 oraz z 2014 r. poz. 3564) w ten sposób, że w statutach sołectw gminy Ciechanowiec: Antonin, Bujenka, Ciechanowczyk, Czaje-Bagno, Czaje-Wólka, Dąbczyn, Kobusy, Koce-Basie, Koce-Schaby, Kosiorki, Koce-Piskuły, Kozarze, Kułaki, Łempice, Malec, Nowodwory, Pobikry, Przybyszyn, Radziszewo-Króle, Radziszewo-Sieńczuch, Radziszewo Stare, Skórzec, Tworkowice, Trzaski, Winna-Chroły, Winna-Poświętna, Winna-Wypychy, Wojtkowice-Dady, Wojtkowice-Glinna, Wojtkowice Stare, Zadobrze, stanowiących załączniki od nr 1 do 31, w § 14 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu „4. W przypadku niedokonania wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej Rada Miejska w Ciechanowcu zarządza nowe wybory w terminie jednego miesiąca od zgłoszenia się kandydata na sołtysa.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

       Eugeniusz Święcki


UCHWAŁA NR 31/V/03

RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie nadania statutu sołectwom gminy Ciechanowiec.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statuty następującym sołectwom gminy Ciechanowiec: Antonin, Bujenka, Ciechanowczyk, Czaje Bagno, Caje Wólka, Dąbczyn, Kobusy, Koce Basie, Koce Schaby, Kosiorki, Koce Piskuły, Kozarze, Kułaki, Łempice, Malec, Nowodwory, Pobikry, Przybyszyn, Radziszewo Króle, Radziszewo Sieńczuch, Stare Radziszewo, Skórzec, Tworkowice, Trzaski, Winna Chroły, Winna Poświętna, Winna Wypychy, Wojtkowice Dady, Wojtkowice Glinna, Stare Wojtkowice, Zadobrze, określające organizację i zakres działania stanowiące załączniki od nr 1 do 31 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 111/XXIII/96 Rady Miejskiej Ciechanowiec z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie nadania statutu sołectwom.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                      Mirosław Kierski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Obsługa Rady

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2005-04-28

Data modyfikacji: 2016-09-21

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2005-04-28