Uchwała Nr 32/V/03

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie nadania statutu samorządom mieszkańców osiedla.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806), po przeprowadzonej konsultacji z mieszkańcami, uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statuty samorządom mieszkańców osiedla Nr 1 i Nr 2 w Ciechanowcu, określające organizację i zakres działania, stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 141/XXVIII Rady Miejskiej Ciechanowiec z dnia 9 marca 1992 r. w sprawie nadania statutu osiedlom.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                        Mirosław Kierski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Janusz Szcześniak

Wprowadzający: Janusz Szcześniak

Data wprowadzenia: 2005-04-28

Modyfikujący: Janusz Szcześniak

Data modyfikacji: 2005-04-28

Opublikował: Janusz Szcześniak

Data publikacji: 2005-04-28