I. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Ciechanowiec.

Przedsiębiorstwo MPO Spółka z o. o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciechanowiec” i od dnia 1 lipca 2013 r. świadczy usługi w ww. zakresie.

Harmonogram odbioru odpadów jest dostępny na stronie internetowej www.ciechanowiec.pl oraz http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Gmina Ciechanowiec jest włączona do Zachodniego Regionu Gospodarki Odpadami określonego w WPGO na lata 2012-2017, w którym to regionie instalacją regionalną jest Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze. Instalacją zastępczą na czas awarii lub braku wydajności jest instalacja zastępcza Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii.


II. Osiąganie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), Gmina Ciechanowiec informuje, że:

 • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2012 roku wyniósł – 11,64 % (przy wymaganym poziomie na ten rok 10 %),
 • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 roku wyniósł – 13,00% (przy wymaganym poziomie na ten rok 12 %),
 • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2014 roku wyniósł – 20,11% (przy wymaganym poziomie na ten rok 14 %),
 • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2015 roku wyniósł – 27,03% (przy wymaganym poziomie na ten rok 16 %),
 • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2016 roku wyniósł – 20,68% (przy wymaganym poziomie na ten rok 18 %),
 • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2017 roku wyniósł – 25,56% (przy wymaganym poziomie na ten rok 20%),
 • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2018 roku wyniósł – 29,93% (przy wymaganym poziomie na ten rok 30%),
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpa­dów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2012 – na terenie gminy mieszkańcy nie przekazali innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpa­dów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2013 – na terenie gminy mieszkańcy nie przekazali innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpa­dów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2014 – 100 % (przy wymaganym poziomie na ten rok 38 %),
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpa­dów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2015 – 100 % (przy wymaganym poziomie na ten rok 40 %),
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpa­dów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2016 – 100 % (przy wymaganym poziomie na ten rok 42 %),
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpa­dów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2017 – 100 % (przy wymaganym poziomie na ten rok 45 %),
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpa­dów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2018 – 100 % (przy wymaganym poziomie na ten rok 50 %).

Zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676), Gmina Ciechanowiec informuje o uzyskanych poziomach:

 

ROK

2012

16 lipca 2013

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

50

45

40

40

35

30

Osiągnięty poziom [%]

1,52

37,89

 69,00

 15,72

 14,46

 9,50

17,05

27,99

 

 

 
 
 

III. Wykaz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

Firma

Siedziba

Adres punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy

Godziny przyjmowania odpadów

PRK FARE

ul. Podlaska 1, 18-230 Ciechanowiec

Nowodwory, Gmina Ciechanowiec nr ewd. dz. 495/1

Poniedziałek - sobota (oprócz czwartku) od godziny 8:00 do 16:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

 

IV. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zabierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.).

 • MPO Spółka z o. o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

 

Metryka strony

Udostępniający: Zbigniew Wojciuk

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Niewiarowski

Data wytworzenia: 2018-05-02

Wprowadzający: Michał Chojnowski

Data wprowadzenia: 2013-08-14

Modyfikujący: Michał Chojnowski

Data modyfikacji: 2019-04-23

Opublikował: Michał Chojnowski

Data publikacji: 2013-08-14