Plany i Programy

1. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY CIECHANOWIEC.

2. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY CIECHANOWIEC DO ROKU 2020.

3. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY CIECHANOWIEC.

4. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY CIECHANOWIEC.

5. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

6. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CIECHANOWIEC NA LATA 2011-2020

7. GMINNA STRATEGIA  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  SPOŁECZNYCH  NA  LATA  2007 – 2017

8. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY CIECHANOWIEC NA  LATA  2016-2019 

9. PLAN OCHRONY PRZED SZKODLIWOŚCIĄ AZBESTU I PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY CIECHANOWIEC NA LATA 2007-2032

10. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CIECHANOWIEC

11. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZAJE-WÓLKA 

12. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KOZARZE 

13. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI POBIKRY 

14. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RADZISZEWO-KRÓLE 

15. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RADZISZEWO-SIEŃCZUCH

16. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SKÓRZEC 

17. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WINNA-CHROŁY 

18. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WINNA-POŚWIĘTNA

19. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WOJTKOWICE STARE 

20. PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CIECHANOWIEC NA LATA 2012-2014

21. STRATEGIA WSPÓŁPRACY GMINY CIECHANOWIEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2012-2017

22. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY CIECHANOWIEC

23. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2017

24. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY W LATACH 2015-2019 GMINY CIECHANOWIEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

25. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY CIECHANOWIEC

26. PROGRAM WSPÓŁPRACY W 2017 ROKU GMINY CIECHANOWIEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

27. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE CIECHANOWIEC

28. GMINNY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2016-2020

29. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2017-2020

30. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CIECHANOWIEC

31. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CIECHANOWIEC NA LATA 2017-2020

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski Ciechanowcu

Data wytworzenia: 2017-08-07

Wprowadzający: Michał Chojnowski

Data wprowadzenia: 2004-09-06

Data modyfikacji: 2017-10-02

Opublikował: Michał Chojnowski

Data publikacji: 2004-09-06