Plany i Programy


1. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY CIECHANOWIEC.


2. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CIECHANOWIEC NA LATA 2021-2030


STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY CIECHANOWIEC DO ROKU 2020.

Uchwała Nr 49/VIII/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2008-2020


3. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY CIECHANOWIEC.


4. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY CIECHANOWIEC.


5. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.


6. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CIECHANOWIEC NA LATA 2011-2020


7. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY CIECHANOWIEC NA LATA 2018 – 2029


8. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY CIECHANOWIEC NA  LATA  2016-2019 


9. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY CIECHANOWIEC NA LATA 2020 –2023


10. PLAN OCHRONY PRZED SZKODLIWOŚCIĄ AZBESTU I PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY CIECHANOWIEC NA LATA 2007-2032


11. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CIECHANOWIEC


12. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZAJE-WÓLKA 


13. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KOZARZE 


14. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI POBIKRY 


15. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RADZISZEWO-KRÓLE 


16. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RADZISZEWO-SIEŃCZUCH


17. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SKÓRZEC 


18. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WINNA-CHROŁY 


19. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WINNA-POŚWIĘTNA


20. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WOJTKOWICE STARE 


21. PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CIECHANOWIEC NA LATA 2018-2020


22. STRATEGIA WSPÓŁPRACY GMINY CIECHANOWIEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2012-2017


23. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY CIECHANOWIEC


24. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY W LATACH 2015-2019 GMINY CIECHANOWIEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE


25. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY W LATACH 2020-2024 GMINY CIECHANOWIEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Uchwała Nr 95/XV/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 81/XIV/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 października 2019 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Współpracy w latach 2020 - 2024 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"


26. PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY CIECHANOWIEC NA ROK 2022


27. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE CIECHANOWIEC


28. GMINNY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2016-2020


29. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2017-2020


30. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CIECHANOWIEC


31. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CIECHANOWIEC NA LATA 2017-2020

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CIECHANOWIEC NA LATA 2017-2030


32. GMINNY PROGRAM OSŁONOWY „POSIŁEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY” NA LATA 2019 – 2023


33. LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY


33. PROGRAM WSPÓŁPRACY W 2022 ROKU GMINY CIECHANOWIEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE


34. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE CIECHANOWIEC NA LATA 2019-2021


35. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2022 R.


37. RAPORT Z DIAGNOZY LOKALNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE CIECHANOWIEC W RAMACH PROGRAMU DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2021


38. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CIECHANOWIEC NA LATA 2021 - 2025 ORAZ ZASAD WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY CIECHANOWIEC


39. PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY CIECHANOWIEC


40. GMINNY PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2022-2025


 41. GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski Ciechanowcu

Data wytworzenia: 2017-08-07

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2004-09-06

Data modyfikacji: 2022-09-08

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2004-09-06