Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE

 

W dniu 19 czerwca 2017 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Ciechanowcu, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad: 

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.     Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.

3.     Przyjęcie „Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.”

1)    rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok;

2)    rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ciechanowca absolutorium za 2016 rok.

4.     Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

1)    zmian w budżecie gminy na 2017 rok;

2)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030;

3)    przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Kazimierza Uszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec;

4)    zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec.

5.    Analiza projektu organizacji szkół pod kątem zgodności z prawem oświatowym na rok 2017/2018.

6.    Informacja o planie remontu w placówkach oświatowo – wychowawczych w okresie wakacji.

7.    Oferta letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

8.    Sprawozdanie z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2016 roku.

9.    Stan bezpieczeństwa, porządku publicznego i ppoż. w tym przygotowanie miasta do Święta Chleba.

10.    Sprawy różne.

11.    Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej        

Eugeniusz Święcki                 

 


OBWIESZCZENIE

 

W dniu 21 czerwca 2017 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku dziennego sesji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja o koncepcji przebiegu obejścia Ciechanowca.

5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Przyjęcie „Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.”

1) rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok;

2) rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ciechanowca absolutorium za 2016 rok.

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2017 rok;

2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030;

3) przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Kazimierza Uszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec;

4) zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec.

9. Analiza projektu organizacji szkół pod kątem zgodności z prawem oświatowym na rok 2017/2018.

10. Informacja o planie remontu w placówkach oświatowo – wychowawczych w okresie wakacji.

11. Oferta letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

12. Sprawozdanie z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2016 roku.

13. Stan bezpieczeństwa, porządku publicznego i ppoż. w tym przygotowanie miasta do Święta Chleba.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej        

Eugeniusz Święcki                 

 


 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Obsługa Rady

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2006-11-22

Data modyfikacji: 2017-06-09

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2017-05-23