Obwieszczenia


OBWIESZCZENIE

 

         W dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się II sesja Rady Miejskiej  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku dziennego sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Ustalenie nazw stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ich składów liczbowych.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  • powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ciechanowcu,
  • powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ciechanowcu,
  • powołania Komisji ………… Rady Miejskiej w Ciechanowcu,
  • powołania Komisji ………… Rady Miejskiej w Ciechanowcu,
  • ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza,
  • uchwalenia „Programu Współpracy w 2019 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec,
  • obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec,
  • określenia stawek podatku od środków transportowych,
  • określenia stawek podatku od nieruchomości.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawy różne i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej                

  

    Marek Karolewski                          

 


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Obsługa Rady

Data wytworzenia: 2017-07-24

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2006-11-22

Data modyfikacji: 2018-11-27

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2017-05-23