Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE

        

 

W dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Ciechanowcu, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

1)    przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Kazimierza Uszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec;
2)    uchwalenia „Programu Współpracy w 2018 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”;
3)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Łempicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łempicach;
4)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Radziszewie Starym;
5)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu;
6)    zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
7)    Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.;
8)    uchwalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec;
9)    zwolnień w podatku od nieruchomości;
10)    określenia stawek podatku od nieruchomości;
11)    określenia stawek podatku od środków transportowych;
12)    obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec.

4. Przygotowanie miasta do sezonu zimowego.

5. Gospodarka ściekowa z uwzględnieniem planowanych modernizacji i rozbudowy kanalizacji sanitarnych. Analiza taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

                                                                         Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

            Zygmunt Kosk             

              

 


 

OBWIESZCZENIE

        

 

W dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku dziennego sesji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

1)    przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Kazimierza Uszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec;
2)    uchwalenia „Programu Współpracy w 2018 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”;
3)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Łempicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łempicach;
4)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Radziszewie Starym;
5)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu;
6)    zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
7)    Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.;
8)    uchwalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec;
9)    zwolnień w podatku od nieruchomości;
10)    określenia stawek podatku od nieruchomości;
11)    określenia stawek podatku od środków transportowych;
12)    obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec.

8. Przygotowanie miasta do sezonu zimowego.

9. Gospodarka ściekowa z uwzględnieniem planowanych modernizacji i rozbudowy kanalizacji sanitarnych. Analiza taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Sprawy różne i wnioski.

12. Zamknięcie posiedzenia.

 

    Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 Zygmunt Kosk            

            


  

        

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Obsługa Rady

Data wytworzenia: 2017-07-24

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2006-11-22

Data modyfikacji: 2017-11-20

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2017-05-23