Uchwały Rady Miejskiej IV kadencji

Nr uchwały

z dnia

w sprawie

208/XXXVIII/06

26 października 2006

w sprawie przekazania nieruchomości gruntowej zabudowanej w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej wraz ze sprzedażą budynku oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty

207/XXXVIII/06

26 października 2006

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu

206/XXXVIII/06

26 października 2006

w sprawie zmian w budżecie gminy 2006 r.

205/XXXVII/06

21 sierpnia 2006

w sprawie obwodów głosowania

204/XXXVII/06

21 sierpnia 2006

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

203/XXXVII/06

21 sierpnia 2006

w sprawie zmian w budżecie gminy 2006 r.

202/XXXVI/06

30 czerwca 2006

w sprawie zmian w budżecie gminy 2006 r.

201/XXXVI/06

30 czerwca 2006

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Ciechanowiec dotyczącej terenów wsi: Tworkowice, Stare Wojtkowie, Wojtkowie Dady i Wojtkowie Glinna

200/XXXV/06

22 maja 2006

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

199/XXXV/06

22 maja 2006

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za I półrocze roku budżetowego

198/XXXIV/06

19 kwietnia 2006

w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości

197/XXXIII/06

24 marca 2006

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

196/XXXIII/06

24 marca 2006

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego oprowadzania ścieków

195/XXXIII/06

24 marca 2006

w sprawie przekazania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty

194/XXXIII/06

24 marca 2006

w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Ciechanowiec

193/XXXIII/06

24 marca 2006

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca

192/XXXII/06

3 lutego 2006

zmieniająca uchwałę w sprawie uchylenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec

191/XXXII/06

3 lutego 2006

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

190/XXXII/06

3 lutego 2006

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowisk

189/XXXII/06

3 lutego 2006

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności

188/XXXII/06

3 lutego 2006

w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Ciechanowiec

187/XXXI/05

30 grudnia 2005

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

186/XXX/05

30 grudnia 2005

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

185/XXX/05

30 grudnia 2005

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec

184/XXX/05

30 grudnia 2005

w sprawie zbycia w drodze darowizny na cele publiczne nieruchomości gruntowej zabudowanej

183/XXX/05

30 grudnia 2005

w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Ciechanowiec

182/XXX/05

30 grudnia 2005

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

181/XXX/05

30 grudnia 2005

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec

180/XXX/05

30 grudnia 2005

w sprawie Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006

179/XXX/05

30 grudnia 2005

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.

178/XXIX/05

29 listopada 2005

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

177/XXIX/05

29 listopada 2005

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

176/XXIX/05

29 listopada 2005

w sprawie nadania Statutu Ciechanowieckiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu.

175/XXIX/05

29 listopada 2005

zmieniająca uchwałę w sprawie  podziału instytucji kultury.

174/XXIX/05

29 listopada 2005

w sprawie opłaty administracyjnej

173/XXIX/05

29 listopada 2005

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności.

172/XXIX/05

29 listopada 2005

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

171/XXIX/05

29 listopada 2005

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

170/XXIX/05

29 listopada 2005

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

169/XXVIII/05

28 września 2005

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

168/XXVII/05

29 sierpnia 2005

w sprawie rozpatrzenia skargi

167/XXVII/05

29 sierpnia 2005

w sprawie utworzenia Internetowego Rynku Rolno – Towarowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży

166/XXVII/05

29 sierpnia 2005

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciechanowiec

165/XXVII/05

29 sierpnia 2005

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Ciechanowiec

164/XXVI/05

13 sierpnia 2005

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta

163/XXV/05

16 czerwca 2005

w sprawie obwodów głosowania

162/XXV/05

16 czerwca 2005

w sprawie obwodów głosowania

161/XXV/05

16 czerwca 2005

w sprawie zatwierdzenia planów rozwoju miejscowości:

Plan Rozwoju Miejscowości Bujenka

Plan Rozwoju Miejscowości Kosiorki

Plan Rozwoju Miejscowości Malec

Plan Rozwoju Miejscowości Pobikry

160/XXV/05

16 czerwca 2005

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

158/XXIV/05

3 czerwca 2005

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

157/XXIII/05

z dnia 30 marca 2005

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji

156/XXIII/05

z dnia 30 marca 2005

w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Ciechanowiec

155/XXIII/05

z dnia 30 marca 2005

w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

154/XXIII/05

z dnia 30 marca 2005

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciechanowiec

153/XXIII/05

z dnia 30 marca 2005

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec

152/XXIII/05

z dnia 30 marca 2005

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

150/XXII/05

z dnia 31 stycznia 2005

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciechanowiec.

149/XXII/05

z dnia 31 stycznia 2005

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanowiec.

148/XXII/05

z dnia 31 stycznia 2005

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu.

147/XXII/05

z dnia 31 stycznia 2005

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok.

146/XXII/05

z dnia 31 stycznia 2005

w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowisk.

145/XXII/05

z dnia 31 stycznia 2005

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu.

144/XXII/05

z dnia 31 stycznia 2005

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu.

143/XXII/05

z dnia 31 stycznia 2005

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom.

142/XXII/05

z dnia 31 stycznia 2005

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec.

141/XXI/04

z dnia 30 grudnia 2004

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

140/XX/04

z dnia 30 listopada 2004

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r

139/XX/04

z dnia 30 listopada 2004

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005

138/XX/04

z dnia 30 listopada 2004

w sprawie przyjęcia Programu Upowszechniania Kultury w Gminie Ciechanowiec na lata 2005-2009

137/XX/04

z dnia 30 listopada 2004

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

136/XX/04

z dnia 30 listopada 2004

w sprawie najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu jako składników do sporządzania tabel miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu

135/XX/04

z dnia 30 listopada 2004

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec

134/XX/04

z dnia 30 listopada 2004

w sprawie uchwalenia wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

133/XX/04

z dnia 30 listopada 2004

w sprawie nadania statutu Przedsiębiorstwu Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu

132/XX/04

z dnia 30 listopada 2004

w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu

131/XX/04

z dnia 30 listopada 2004

w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

130/XX/04

z dnia 30 listopada 2004

w sprawie opłaty administracyjnej

129/XX/04

z dnia 30 listopada 2004

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności na 2005 rok

128/XX/04

z dnia 30 listopada 2004

w sprawie określenia opłaty miejscowej na 2005 rok

127/XX/04

z dnia 30 listopada 2004

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r. przyjętej jako podstawę obliczania podatku rolnego

126/XX/04

z dnia 30 listopada 2004

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok

125/XX/04

z dnia 30 listopada 2004

w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych

124/XX/04

z dnia 30 listopada 2004

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

123/XX/04

z dnia 30 listopada 2004

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

122/XX/04

z dnia 30 listopada 2004

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

121/XIX/04

z dnia 16 października 2004

w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Ciechanowcu.

120/XVIII/04

z dnia 27 września 2004

w sprawie współfinansowania projektu „Biblioteki Publiczne- Internet- Informacja-Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004- 2006".

119/XVIII/04

z dnia 27 września 2004

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

118/XVIII/04

z dnia 27 września 2004

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Ciechanowiec podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań.

117/XVII/04

z dnia 9 lipca 2004

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

116/XVII/04

z dnia 9 lipca 2004

w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

115/XVI/04

z dnia 30 czerwca 2004

w sprawie rozpatrzenia skargi.

114/XVI/04

z dnia 30 czerwca 2004

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

113/XVI/04

z dnia 30 czerwca 2004

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

112/XVI/04

z dnia 30 czerwca 2004

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań.

111/XVI/04

z dnia 30 czerwca 2004

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004.

110/XVI/04

z dnia 30 czerwca 2004

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

109/XVI/04

z dnia 30 czerwca 2004

w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "GREEN WAY".

108/XVI/04

z dnia 30 czerwca 2004

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Urząd Miejski Wydział Komunalny w Ciechanowcu.

107/XVI/04

z dnia 30 czerwca 2004

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego.

106/XVI/04

z dnia 30 czerwca 2004

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego.

105/XV/04

z dnia 18 czerwca 2004

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami

104/XV/04

z dnia 18 czerwca 2004

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ciechanowiec

103/XV/04

z dnia 18 czerwca 2004

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

102/XIV/04

z dnia 29 marca 2004

w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich.

101/XIV/04

z dnia 29 marca 2004

w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich.

100/XIV/04

z dnia 29 marca 2004

w sprawie wystąpienia z Międzygminnego Związku Ziemia Ostrowska.

99/XIV/04

z dnia 29 marca 2004

w sprawie obwodów głosowania.

 98/XIV/04

z dnia 29 marca 2004

w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki odprowadzane do oczyszczalni.

97/XIV/04

z dnia 29 marca 2004

w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego.

96/XIV/04

z dnia 29 marca 2004

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

95/XIV/04

z dnia 29 marca 2004

w sprawie zmian w Statucie Gminy Ciechanowiec.

94/XIV/04

z dnia 29 marca 2004

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

93/XIV/04

z dnia 29 marca 2004

w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

92/XIV/04

z dnia 29 marca 2004

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec.

 91/XIV/04

z dnia 29 marca 2004

w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowcu.

90/XIV/04

z dnia 29 marca 2004

w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

89/XIV/04

z dnia 29 marca 2004

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca.

88/XIII/04

z dnia 20 stycznia 2004

w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej prowadzonych szkół.

87/XII/03

z dnia 30 grudnia 2003

w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

86/XII/03

z dnia 30 grudnia 2003

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

85/XII/03

z dnia 30 grudnia 2003

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

84/XII/03

z dnia 30 grudnia 2003

w sprawie przejęcia nieruchomości

83/XI/03

z dnia 1 grudnia 2003

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

82/XI/03

z dnia 1 grudnia 2003

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

81/XI/03

z dnia 1 grudnia 2003

w sprawie opłaty administracyjnej

80/XI/03

z dnia 1 grudnia 2003

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

79/XI/03

z dnia 1 grudnia 2003

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

78/XI/03

z dnia 1 grudnia 2003

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego

77/XI/03

z dnia 1 grudnia 2003

w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych

76/XI/03

z dnia 1 grudnia 2003

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

75/XI/03

z dnia 1 grudnia 2003

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

74/XI/03

z dnia 1 grudnia 2003

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

73/XI/03

z dnia 1 grudnia 2003

w sprawie sprzedaży nieruchomości

72/XI/03

z dnia 1 grudnia 2003

w sprawie sprzedaży nieruchomości

71/X/03

z dnia 29 września 2003

zmieniająca uchwałę Nr 61/IX/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości

70/X/03

z dnia 29 września 2003

w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

69/X/03

z dnia 29 września 2003

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza

68/X/03

z dnia 29 września 2003

w sprawie wyboru ławników ludowych

67/X/03

z dnia 29 września 2003

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

66/IX/03

z dnia 29 sierpnia 2003

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

65/IX/03

z dnia 29 sierpnia 2003

w sprawie obwodów głosowania

64/IX/03

z dnia 29 sierpnia 2003

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

63/IX/03

z dnia 29 sierpnia 2003

w sprawie sprzedaży nieruchomości

62/IX/03

z dnia 29 sierpnia 2003

w sprawie sprzedaży nieruchomości

61/IX/03

z dnia 29 sierpnia 2003

w sprawie sprzedaży nieruchomości

60/VIII/03

z dnia 30 czerwca 2003

w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników ludowych

59/VIII/03

z dnia 30 czerwca 2003

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

58/VIII/03

z dnia 30 czerwca 2003

w sprawie użyczenia nieruchomości

57/VIII/03

z dnia 30 czerwca 2003

w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

56/VIII/03

z dnia 30 czerwca 2003

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

55/VIII/03

z dnia 30 czerwca 2003

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Międzygminnego Związku "Ziemia Ostrowska"

54/VIII/03

z dnia 30 czerwca 2003

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta

53/VII/03

z dnia 9 czerwca 2003

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

52/VII/03

z dnia 9 czerwca 2003

w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

51/VII/03

z dnia 9 czerwca 2003

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu

50/VII/03

z dnia 9 czerwca 2003

w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej II instancji

49/VII/03

z dnia 9 czerwca 2003

w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej I instancji

48/VII/03

z dnia 9 czerwca 2003

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

47/VII/03

z dnia 9 czerwca 2003

w sprawie likwidacji Komunalnego Zakładu Budżetowego

46/VI/03

z dnia 28 kwietnia 2003

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego

45/VI/03

z dnia 28 kwietnia 2003

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r

44/VI/03

z dnia 28 kwietnia 2003

w sprawie utworzenia obwodów głosowania

43/VI/03

z dnia 28 kwietnia 2003

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy Ciechanowiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

42/VI/03

z dnia 28 kwietnia 2003

w sprawie przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

41/V/03

z dnia 31 marca 2003

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości

40/V/03

z dnia 31 marca 2003

w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Komunalny Zakład Budżetowy

39/V/03

z dnia 31 marca 2003

w sprawie budżetu gminy na 2003 rok

38/V/03

z dnia 31 marca 2003

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca

37/V/03

z dnia 31 marca 2003

w sprawie uchwalenia wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

36/V/03

z dnia 31 marca 2003

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

35/V/03

z dnia 31 marca 2003

w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność przez Gminę Ciechanowiec nieruchomości na cele publiczne

34/V/03

z dnia 31 marca 2003

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu

33/V/03

z dnia 31 marca 2003

w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu

32/V/03

z dnia 31 marca 2003

w sprawie nadania statutu samorządom mieszkańców osiedla

31/V/03

z dnia 31 marca 2003

w sprawie nadania statutu sołectwom gminy Ciechanowiec

30/IV/03

z dnia 21 stycznia 2003

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

29/IV/03

z dnia 21 stycznia 2003

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

28/IV/03

z dnia 21 stycznia 2003

w sprawie powołania Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

27/IV/03

z dnia 21 stycznia 2003

w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

26/IV/03

z dnia 21 stycznia 2003

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

25/III/02

z dnia 31 grudnia 2002

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza

24/III/02

z dnia 31 grudnia 2002

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r.

23/III/02

z dnia 31 grudnia 2002

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

22/III/02

z dnia 31 grudnia 2002

w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanowiec dotyczącej terenów położonych w rozwidleniu ulic Wińskiej i Sienkiewicza

21/III/02

z dnia 31 grudnia 2002

w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanowiec dotyczącej terenów położonych w rejonie ulic:
Łomżyńskiej, Kościelnej, Dworskiej i Parkowej

20/III/02

z dnia 31 grudnia 2002

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciechanowiec

19/III/02

z dnia 31 grudnia 2002

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanowiec

18/III/02

z dnia 31 grudnia 2002

w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy

17/II/02

z dnia 10 grudnia 2002

w sprawie określenia opłaty miejscowej

16/II/02

z dnia 10 grudnia 2002

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ciechanowiec

15/II/02

z dnia 10 grudnia 2002

w sprawie nabycia nieruchomości

14/II/02

z dnia 10 grudnia 2002

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r.

13/II/02

z dnia 10 grudnia 2002

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

12/II/02

z dnia 10 grudnia 2002

w sprawie wprowadzenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

11/II/02

z dnia 10 grudnia 2002

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

10/II/02

z dnia 10 grudnia 2002

w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych

9/II/02

z dnia 10 grudnia 2002

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

8/II/02

z dnia 10 grudnia 2002

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

7/II/02

z dnia 10 grudnia 2002

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

6/II/02

z dnia 10 grudnia 2002

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r. przyjętej jako podstawę obliczania podatku rolnego

5/I/02

z dnia 18 listopada 2002

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza

4/I/02

z dnia 18 listopada 2002

w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

3/I/02

z dnia 18 listopada 2002

w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej

2/I/02

z dnia 18 listopada 2002

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ciechanowcu

1/I/02

z dnia 18 listopada 2002

w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Ciechanowcu

Metryka strony

Udostępniający: Obsługa rady

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Truszkowski

Wprowadzający: Krzysztof Truszkowski

Data wprowadzenia: 2005-12-08

Modyfikujący: Krzysztof Truszkowski

Data modyfikacji: 2011-03-30

Opublikował: Krzysztof Truszkowski

Data publikacji: 2005-12-08