Uchwały Rady Miejskiej V kadencji

Nr uchwały
z dnia
w sprawie
   
251/XLVI/10

09.11.2010

w sprawie zmian w budżcie gminy na 2010 rok
250/XLVI/10

09.11.2010

w sprawie zatwierdzenia ,, Planu Odnowy Miejscowości Radziszewo Sieńczuch"
249/XLVI/10

09.11.2010

w sprawie zatwierdzenia ,, Planu Odnowy Miejscowości Kozarze" 
248/XLVI/10

09.11.2010

w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Czaje-Wólka"
247/XLV/10

28.10.2010

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
246/XLV/10

28.10.2010

w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego oraz limitu wydatków na jego realizację
245/XLV/10

28.10.2010

w sprawie przekształcenia zespołów przedszkolnych w Łempicach i Radziszewie Starym w punkty przedszkolne w Łempichach i Radziszewie Starym oraz utworzenie punktu przedszkolnego w Kozarzach
244/XLV/10

28.10.2010

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Ciechanowiec polegającego na tworzeniu warunków w tym organizacyjnych, sprzyjającemu rozwojowi sportu
243/XLV/10

28.10.2010

w sprawie uchwalenia ,, Programu Współpracy w 2011 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie."
242/XLV/10

28.10.2010

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
241/XLV/10

28.10.2010

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
240/XLIV/10

29.09.2010

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
239/XLIV/10

29.09.2010

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
238/XLIV/10

29.09.2010

w sprawie odrębnych obwodów głosowania
237/XLIV/10

29.09.2010

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
236/XLIV/10

29.09.2010

w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego oraz limitu wydatków na jego realizację
235/XLIV/10

29.09.2010

w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodzisk na realizacje inwestycji drogowej
234/XLIV/10

29.09.2010

w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Klukowo na realizację inwestycji drogowej
233/XLIV/10

29.09.2010

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
232/XLIV/10

29.09.2010

w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Wojtkowice Stare"
231/XLIV/10

29.09.2010

w sprawie zatwierdzenia,, Planu Odnowy Miejscowości Pobikry".
230/XLIV/10

29.09.2010

w sprawie zatwierdzenia,,Planu Odnowy Miejscowości Winna Poświętna".
229/XLIV/10

29.09.2010

w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Skórzec".
228/XLIV/10

29.09.2010

w sprawie zmian w Statucie Gminy Ciechanowiec
227/XLIII/10

30.08.2010

w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego oraz limitu wydatków na jego realizację
226/XLII/10

29.07.2010

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
225/XLII/10

29.07.2010

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego
224/XLII/10

29.07.2010

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
223/XLII/10

29.07.2010

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Słubice w województwie mazowieckim
222/XLII/10

29.07.2010

w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego oraz limitu wydatków na jego realizację
221/XLII/10

29.07.2010

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ciechanowiec
220/XLII/10

29.07.2010

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego- Przedszkole w Ciechanowcu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
219/XLII/10

29.07.2010

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec publicznych przedszkoli, zespołów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
218/XLI/10

 23.06.2010

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Bagińskiego na działalność Burmistrza Ciechanowca
217/XLI/10

 23.06.2010

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
216/XLI/10

 23.06.2010

w sprawie zatwierdzenia,, Planu Odnowy Miejscowości Winna Poświętna".
215/XLI/10

 23.06.2010

w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Drohickiej
214/XL/10

 30.04.2010

w sprawie obwodów głosowania
213/XL/10

30.04.2010

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
212/XXXVIII/10

 31.03.2010

w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego oraz limitu wydatków na jego realizację
211/XXXVIII/10

 31.03.2010

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu
210/XXXVIII/10

 31.03.2010

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
209/XXXVIII/10

 31.03.2010

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec
208/XXXVIII/10

31.03.2010

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych tarów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania scieków
207/XXXVIII/10

31.03.2010

w sprawie zatwierdzenia,, Planu Odnowy Miejscowości Wojtkowice Stare"
206/XXXVIII/10

31.03.2010

w sprawie zatwierdzenia,, Planu Odnowy Miejscowości Pobikry"
205/XXXVIII/10

31.03.2010

w sprawie zatwierdzenia,,Planu Odnowy Miejscowości Skórzec"
204/XXXVIII/10

31.03.2010

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku
203/XXXVII/10

16.02.2010

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
202/XXXVII/10

16.02.2010

w sprawie przystąpienia Gminy Ciechanowiec do realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjengo Województwa Podlaskiego 2007-2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne pt. " Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej ".
201/XXXVII/10

16.02.2010

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
200/XXXVII/10

16.02.2010

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok
199/XXXVIII/10

16.02.2010

w sprawie zatwierdzenia planów stałych komisji rady na 2010 rok
198/XXXVI/09

31.12.2009

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
197/XXXV/0918.12.2009w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2010
196/XXXV/0918.12.2009w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
195/XXXV/0918.12.2009w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady na 2010 rok.
194/XXXV/0918.12.2009w sprawie uchwalenia ,, Programu Współpracy w 2010 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
193/XXXIV/0924.11.2009w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
192/XXXIV/0924.11.2009w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego oraz limitu wydatków na jego realizację
191/XXXIV/0924.11.2009w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec
190/XXXIV/0924.11.2009w sprawie przystąpienia gminy Ciechanowiec do projektu,, Razem dla Polski Wschodniej"
189/XXXIII/0919.10.2009w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego oraz limitu wydatków na jego realizację
188/XXXIII/0919.10.2009w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
187/XXXIII/0919.10.2009w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Eugeniusza Miłkowskiego na działalność Burmistrza Ciechanowca
186/XXXII/0929.09.2009w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
185/XXXII/0929.09.2009zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu
184/XXXI/0931.08.2009w sprawie wielotniego programu inwestycyjnego oraz limitu wydatków na jego realizację
183/XXXI/0931.08.2009w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na realizację inwestycji drogowej
182/XXXI/0931.08.2009w sprawie zmian do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu
181/XXXI/0931.08.2009w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na dofinansowanie VI Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych
180/XXXI/0931.08.2009w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
179/XXXI/0931.08.2009w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
178/XXXI/0931.08.2009zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia flagi Gminy Ciechanowiec
177/XXXI/0931.08.2009w sprawie zmian w Statucie Gminy Ciechanowiec
176/XXXI/0931.08.2009w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Eugeniusza Miłkowskiego na działalność Burmistrza Ciechanowca
175/XXX/09 16.07.2009w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu
174/XXX/09 16.07.2009w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego oraz limitu wydatków na jego realizację
173/XXX/0916.07.2009w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
172/XXIX/0909.06.2009w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
171/XXIX/0909.06.2009w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku
170/XXIX/0909.06.2009w sprawie zmian do uchwały zmieniającej w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu
169/XXVIII/0927.04.2009w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Eugeniusza Miłkowskiego na działalność Burmistrza Ciechanowca
168/XXVIII/0927.04.2009w sprawie zatwierdzenia,,Planu Odnowy Miejscowości Ciechanowiec"
167/XXVII/0922.04.2009w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
166/XXVII/0922.04.2009w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec
165/XXVII/0922.04.2009w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ciechanowcu
164/XXVII/0922.04.2009w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
163/XXVII/0922.04.2009w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu
162/XXVI/0920.03.2009w sprawie obwodów głosowania
161/XXVI/0920.03.2009zmieniająca uchwałę w sprawie,,upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społcznej w Ciechanowcu do załatwiania spraw dotyczących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,,
160/XXVI/0920.03.2009w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonania dopłat
159/XXVI/0920.03.2009

w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Radziszewo Króle,,

158/XXVI/0920.03.2009

w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Ciechanowiec,,

157/XXVI/0920.03.2009

w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Winna Chroły,,

156/XXVI/0920.03.2009w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu
155/XXVI/0920.03.2009w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
154/XXVI/0920.03.2009zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Przedsiębiorstwo Robó Komunalnych FARE w Ciechanowcu
153/XXV/0916.02.2009w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Janiny Niedziółko na bezczynność Burmistrza Ciechanowca
152/XXV/0916.02.2009w sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Ciechanowcu
151/XXV/0916.02.2009w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r.
150/XXV/0916.02.2009w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza 
149/XXV/0916.02.2009w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
148/XXV/0916.02.2009w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 r.
147/XXV/0916.02.2009w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2009 r.
146/XXIV/08
31.12.2008
145/XXIV/08
31.12.2008
144/XXIII/08
19.12.2008
143/XXIII/08
19.12.2008
142/XXIII/08
19.12.2008
141/XXIII/08
19.12.2008
140/XXIII/08
19.12.2008
139/XXII/08
17.11.2008
138/XXII/08
17.11.2008
137/XXII/08
17.11.2008
136/XXII/08
17.11.2008
135/XXII/08
17.11.2008
134/XXII/08
17.11.2008
133/XXII/08
17.11.2008
132/XXII/08
17.11.2008
131/XXII/08
17.11.2008
130/XXII/08
17.11.2008
129/XXI/08
14.10.2008
128/XX/08
29.09.2008
127/XX/08
29.09.2008
126/XX/08
29.09.2008
125/XX/08
29.09.2008
124/XX/08
29.09.2008
123/XIX/08
25.08.2008
122/XIX/08
25.08.2008
121/XIX/08
25.08.2008
120/XIX/08
25.08.2008
119/XIX/08
25.08.2008
118/XIX/08
25.08.2008
117/XIX/08
25.08.2008
116/XIX/08
25.08.2008
115/XIX/08
25.08.2008
114/XIX/08
25.08.2008
113/XIX/08
25.08.2008
112/XVIII/08
14.07.2008
111/XVII/08
29.05.2008
110/XVII/08
29.05.2008
109/XVII/08
29.05.2008
108/XVII/08
29.05.2008
107/XVII/08
29.05.2008
106/XVII/08
29.05.2008
105/XVII/08
29.05.2008
104/XVII/08
29.05.2008
103/XVII/08
16.05.2008
102/XVI/08
28.04.2008
101/XVI/08
28.04.2008
100/XVI/08
28.04.2008
99/XVI/08
28.04.2008
98/XVI/08
28.04.2008
97/XVI/08
28.04.2008
96/XVI/08
28.04.2008
95/XVI/08
28.04.2008
94/XVI/08
28.04.2008
93/XV/08
27.03.2008
92/XV/08
27.03.2008
91/XV/08
27.03.2008
90/XV/08
27.03.2008
89/XV/08
27.03.2008
88/XV/08
27.03.2008
87/XV/08
27.03.2008
86/XV/08
27.03.2008
85/XV/08
27.03.2008
84/XV/08
27.03.2008
83/XIV/08
27.02.2008
82/XIV/08
27.02.2008
81/XIV/08
27.02.2008
80/XIV/08
27.02.2008
79/XIV/08
27.02.2008
78/XIV/08
27.02.2008
77/XIV/08
27.02.2008
76/XIII/07
31.12.2007
75/XIII/07
31.12.2007
74/XIII/07
31.12.2007
73/XIII/07
31.12.2007
72/XII/07
10.12.2007
71/XII/07
10.12.2007
70/XII/07
10.12.2007
69/XII/07
10.12.2007
68/XII/07
10.12.2007
67/XII/07
10.12.2007
66/XII/07
10.12.2007
65/XII/07
10.12.2007
64/XII/07
10.12.2007
63/XII/07
10.12.2007
62/XII/07
10.12.2007
61/XII/07
10.12.2007
60/XII/07
10.12.2007
59/XI/07
29.10.2007
58/XI/07
29.10.2007
57/XI/07
29.10.2007
56/XI/07
29.10.2007
55/XI/07
29.10.2007
54/XI/07
29.10.2007
53/XI/07
29.10.2007
52/XI/07
29.10.2007
51/X/07
13.09.2007
50/IX/07
13.08.2007
49/IX/07
13.08.2007
48/IX/07
13.08.2007
47/IX/07
13.08.2007
46/IX/07
13.08.2007
45/VIII/07
21.06.2007
44/VIII/07
21.06.2007
43/VIII/07
21.06.2007
42/VIII/07
21.06.2007
41/VIII/07
21.06.2007
40/VIII/07
21.06.2007
39/VIII/07
21.06.2007
38/VIII/07
21.06.2007
37/VIII/07
21.06.2007
36/VIII/07
21.06.2007
35/VIII/07
21.06.2007
34/VIII/07
21.06.2007
16.04.2007
16.04.2007
16.04.2007
16.04.2007
16.04.2007
16.04.2007
 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Obsługa Rady

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2006-12-06

Data modyfikacji: 2016-09-28

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2006-12-06