Informacje, których nie ma w BIP

Co zrobić kiedy informacji, których szukasz, nie ma w Biuletynie?

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, może być udostępniona na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

W tym celu, można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie.

Załączony formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.

Wypełniony wniosek można przesłać:

 • pocztą elektroniczną na adres: info@ciechanowiec.pl
 • faksem na nr: 86 277 10 66;
 • na elektroniczną skrzynkę podawczą ePuap;
 • pocztą na adres:

Urząd Miejski w Ciechanowcu
ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec

 

WNIOSEK (formularz aktywny Word 2007)             WNIOSEK (formularz Word 97-2003)             WNIOSEK (PDF)


 

Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu jest: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, reprezentowana przez Burmistrza Ciechanowca,
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu: e-mail: iod@ciechanowiec.pl, tel. 86 277 11 45 w 28.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, zmiany oraz usunięcia, zgodnie z obwiązującymi przepisami.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Kondraciuk

Data wytworzenia: 2019-05-04

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2003-08-27

Data modyfikacji: 2023-03-02

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2003-08-27