Akty Prawa Miejscowego

 

Nr.

Z dnia

Rodzaj

Grupa

Przedmiot

433/LV/23

29.06.2023 r. uchwała program w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2023"

432/LV/23

29.06.2023 r. uchwała inne w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ciechanowiec

430/LV/23

29.06.2023 r. uchwała opłaty zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności

429/LV/23

29.06.2023 r. uchwała regulamin w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec
428/LV/23 29.06.2023 r. uchwała opłaty w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
421/LIII/23 17.05.2023 r. uchwała statut w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kocach-Schabach

412/LII/23

25.04.2023 r. uchwała opłaty w sprawie stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności
409/LI/23 30.03.2023 r. uchwała statut w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kocach - Schabach oraz uchwalenia Statutu
408/LI/23 30.03.2023 r. uchwała program w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2023"
406/LI/23 30.03.2023 r. uchwała inne w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ciechanowiec na 2023 rok
405/LI/23 30.03.2023 r. uchwała inne w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
401/LI/23 30.03.2023 r. uchwała inne w sprawie zmiany uchwały Nr 120/XVIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciechanowiec
393/XLIX/23 31.01.2023 r. uchwała inne w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023
392/XLIX/23 31.01.2023 r. uchwała inne w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
391/XLIX/23 31.01.2023 r. uchwała inne w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
390/XLIX/23 31.01.2023 r. uchwała statut w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kocach - Schabach oraz uchwalenia Statutu
389/XLIX/23 31.01.2023 r. uchwała statut w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu
388/XLIX/23 31.01.2023 r. uchwała inne w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
380/XLVIII/22 29.12.2022 r. uchwała inne w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Czajach-Wólce
379/XLVIII/22 29.12.2022 r. uchwała statut w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu i nadania jej statutu
376/XLVIII/22 29.12.2022 r. uchwała program w sprawie zmiany uchwały Nr 369/XLVI/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy w 2023 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
375/XLVIII/22 29.12.2022 r. uchwała inne w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
369/XLVI/22 24.11.2022 r. uchwała program w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy w 2023 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
367/XLVI/22 24.11.2022 r. uchwała podatki w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
366/XLVI/22 24.11.2022 r. uchwała podatki w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
365/XLVI/22 24.11.2022 r. uchwała podatki w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
364/XLVI/22 24.11.2022 r. uchwała podatki w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec
361/XLV/22 27.10.2022 r. uchwała inne w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
359/XLV/22 27.10.2022 r. uchwała regulaminy w sprawie zmiany uchwały nr 87/XIV/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 października 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec
358/XLV/22 27.10.2022 r. uchwała opłaty w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec
353/XLIV/22 08.09.2022 r. uchwała opłaty w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec
352/XLIV/22 08.09.2022 r. uchwała regulamin w sprawie zmiany uchwały nr 53/IX/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec
350/XLIV/22 08.09.2022 r. uchwała regulamin w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
348/XLIII/22 04.08.2022 r. uchwała regulamin zmieniająca Uchwałę Nr 326/XLI/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciechanowiec”
347/XLIII/22 04.08.2022 r. uchwała inne w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023 w Gminie Ciechanowiec
345/XLIII/22 04.08.2022 r. uchwała regulamin w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska ,,Mój rynek" w Ciechanowcu
344/XLIII/22 04.08.2022 r. uchwała opłaty w sprawie stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności
338/XLII/22 28.06.2022 r. uchwała opłaty w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Akademii Odkrywców – Żłobku Miejskim w Ciechanowcu
337/XLII/22 28.06.2022 r. uchwała opłaty w sprawie stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności
336/XLII/22 28.06.2022 r. uchwała regulamin w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska „Mój rynek” w Ciechanowcu
334/XLII/22 28.06.2022 r. uchwała inne w sprawie utworzenia na terenie Gminy Ciechanowiec placówki wsparcia dziennego pod nazwą Świetlica Środowiskowa
333/XLII/22 28.06.2022 r. uchwała inne w sprawie utworzenia na terenie Gminy Ciechanowiec dwóch mieszkań chronionych wspieranych
327/XLI/22 27.05.2022 r. uchwała inne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ciechanowiec
326/XLI/22 27.05.2022 r. uchwała regulamin w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciechanowiec”
325/XLI/22 27.05.2022 r. uchwała regulamin zmieniająca uchwałę Nr 89/XVIII/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
320/XL/22 27.04.2022 r. uchwała inne w sprawie utworzenia na terenie Gminy Ciechanowiec dwóch mieszkań chronionych wspieranych
319/XL/22 27.04.2022 r. uchwała inne w sprawie utworzenia na terenie Gminy Ciechanowiec placówki wsparcia dziennego pod nazwą Świetlica Środowiskowa
318/XL/22 27.04.2022 r. uchwała inne w sprawie utworzenia na terenie Gminy Ciechanowiec ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Malcu
317/XL/22 27.04.2022 r. uchwała inne w sprawie utworzenia na terenie Gminy Ciechanowiec ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Czajach – Wólce
316/XL/22 27.04.2022 r. uchwała statut w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu
315/XL/22 27.04.2022 r. uchwała inne w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółach prawa handlowego

312/XL/22

27.04.2022 r. uchwała inne w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ciechanowiec na 2022 rok

303/XXXIX/22

30.03.2022 r. uchwała program w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2022"

294/XXXVIII/22

31.01.2022 r. uchwała statut w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu

290/XXXVII/22

31.01.2022 r. uchwała inne w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach
280/XXXVI/21 21.12.2021 r. uchwała opłaty w sprawie stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności
273/XXXVI/21 21.12.2021 r. uchwała statut w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu
260/XXXV/21 10.11.2021 r. uchwała podatki w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
259/XXXV/21 10.11.2021 r. uchwała podatki w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
258/XXXV/21 10.11.2021 r. uchwała podatki w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec
248/XXXIII/21 30.09.2021 r. uchwała statut w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu
246/XXXII/21 27.08.2021 r. uchwała regulamin w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciechanowiec
242/XXXII/21 27.08.2021 r. uchwała inne w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ciechanowiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
231/XXX/21 18.06.2021 r. uchwała regulamin w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia regulaminu targowisk
230/XXX/21 18.06.2021 r. uchwała regulamin w sprawie Regulaminu korzystania z samoobsługowej toalety publicznej znajdującej się na terenie Gminy Ciechanowiec
228/XXX/21 18.06.2021 r. uchwała inne w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Ciechanowiec
227/XXX/21 18.06.2021 r. uchwała opłaty w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Akademii Odkrywców - Żłobku Miejskim w Ciechanowcu oraz określenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
225/XXX/21 18.06.2021 r. uchwała programy w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec”
223/XXX/21 18.06.2021 r. uchwała opłaty w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Ciechanowiec za pomocą innego instrumentu płatniczego
218/XXIX/21 29.04.2021 r. uchwała statut w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Akademia Odkrywców – Żłobek Miejski w Ciechanowcu oraz nadania jej statutu
217/XXIX/21 29.04.2021 r. uchwała program w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechanowiec na lata 2021 - 2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec”
216/XXIX/21 29.04.2021 r. uchwała inne w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis
210/XXVIII/21 31.03.2021 r. uchwała program w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2021"
209/XXVIII/21 31.03.2021 r. uchwała inne w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ciechanowiec na 2021 rok
206/XXVII/21 25.02.2021 r. uchwała opłaty w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
205/XXVII/21 25.02.2021 r. uchwała program w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 r.
198/XXVI/21 28.01.2021 r. uchwała statut zmieniająca statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu
195/XXVI/21 28.01.2021 r. uchwała program zmieniająca uchwałę Nr 175/XXIV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy w 2021 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
192/XXV/20 17.12.2020 r. uchwała opłaty w sprawie przyjęcia „Koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Ciechanowiec”
191/XXV/20 17.12.2020 r. uchwała opłaty zmieniająca uchwałę nr 105/XVI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności
188/XXV/20 17.12.2020 r. uchwała inne w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
179/XXIV/20 26.11.2020 r. uchwała inne w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ciechanowiec
175/XXIV/20 26.11.2020 r. uchwała program w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy w 2021 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
173/XXIV/20 26.11.2020 r. uchwała inne w sprawie zmiany uchwały Nr 122/XVIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności
172/XXIV/20 26.11.2020 r. uchwała inne w sprawie przyjęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
171/XXIV/20 26.11.2020 r. uchwała regulamin w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec
170/XXIV/20 26.11.2020 r. uchwała inne w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec
169/XXIV/20 26.11.2020 r. uchwała podatki w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
168/XXIV/20 26.11.2020 r. uchwała podatki w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
162/XXII/20 31.08.2020 r. uchwała opłaty zmieniająca uchwałę nr 105/XVI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności
161/XXII/20 31.08.2020 r. uchwała opłaty w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Ciechanowiec
146/XX/20 25.06.2020 r. uchwała programy zmieniająca uchwałę nr 131/XIX/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2020"
142/XX/20 25.06.2020 r. uchwała programy zmieniająca uchwałę nr 131/XIX/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2020"
142/XX/20 25.06.2020 r. uchwała opłaty w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
137/XIX/20 28.05.2020 r. uchwała opłaty w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych po zminach
136/XIX/20 28.05.2020 r. uchwała oświata w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
135/XIX/20 28.05.2020 r. uchwała oświata w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec
134/XIX/20 28.05.2020 r. uchwała oświata w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu poprzez likwidację jej Filii w Radziszewie Starym
133/XIX/20 28.05.2020 r. uchwała oświata w sprawie likwidacji punktów przedszkolnych w Kozarzach, w Łempicach i w Radziszewie Starym
132/XIX/20 28.05.2020 r. uchwała inne w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przestrzeni publicznej miasta Ciechanowiec
131/XIX/20 28.05.2020 r. uchwała programy w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2020”
127/XIX/20 28.05.2020 r. uchwała opłaty w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19
126/XIX/20 28.05.2020 r. uchwała opłaty w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ciechanowiec, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
125/XIX/20 28.05.2020 r. uchwała opłaty w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
123/XVIII/20 27.02.2020 r. uchwała statut zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu
122/XVIII/20 27.02.2020 r. uchwała opłaty w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności
121/XVIII/20 27.02.2020 r. uchwała inne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec
120/XVIII/20 27.02.2020 r. uchwała inne w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciechanowiec
109/XVI/19 19.12.2019 r. uchwała inne w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciechanowiec
108/XVI/19 19.12.2019 r. uchwała inne w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
107/XVI/19 19.12.2019 r. uchwała regulamin w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec
106/XVI/19 19.12.2019 r. uchwała opłaty w sprawie zmiany uchwały Nr 33/VI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 14 lutego 2019 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności
105/XVI/19 19.12.2019 r. uchwała opłaty w sprawie stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności
100/XV/19 21.11.2019 r. uchwała regulamin zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec
97/XV/19 21.11.2019 r. uchwała inne w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec
96/XV/19 21.11.2019 r. uchwała program w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Gminy Ciechanowiec na lata 2020 –2023”
95/XV/19 21.11.2019 r. uchwała program zmieniająca uchwałę nr 81/XIV/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 października 2019 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Współpracy w latach 2020 - 2024 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
94/XV/19 21.11.2019 r. uchwała program w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy w 2020 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
92/XV/19 21.11.2019 r. uchwała inne w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ciechanowiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
87/XIV/19 10.10.2019 r. uchwała regulamin w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec
86/XIV/19 10.10.2019 r. uchwała inne zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
81/XIV/19 10.10.2019 r. uchwała program w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Współpracy w latach 2020-2024 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
74/XIII/19 28.08.2019 r. uchwała statut w sprawie zmiany Statutu Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu
73/XIII/19 28.08.2019 r. uchwała inne w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
72/XIII/19 28.08.2019 r. uchwała inne w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
71/XIII/19 28.08.2019 r. uchwała inne w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
68/XII/19 10 lipca 2019 r. uchwała inne w sprawie zmiany uchwały nr 53/IX/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i zajęć niektórych nhwała Nr 68/XII/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 53/IX/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec
66/XI/19 17 czerwca 2019 r. uchwała inne w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Ciechanowca
64/X/19 6 czerwca 2019 r. uchwała program w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
63/X/19 6 czerwca 2019 r. uchwała regulamin w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciechanowiec
62/X/19 6 czerwca 2019 r. uchwała statut w sprawie zmiany Statutu Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu
57/IX/19 16 kwietnia 2019 r. uchwała inne w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia zasad używania i stosowania gminnych symboli samorządowych oraz protokołu flagowego Gminy Ciechanowiec
56/IX/19 16 kwietnia 2019 r. uchwała inne w sprawie zmiany uchwały Nr 33/VI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 14 lutego 2019 r. sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności
55/IX/19 16 kwietnia 2019 r. uchwała regulamin w sprawie ustalenia regulaminu targowisk
54/IX/19 16 kwietnia 2019 r. uchwała inne w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,od dnia 1 września 2019 roku
53/IX/19 16 kwietnia 2019 r. uchwała inne w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec
51/VIII/19 28 marca 2019 r. uchwała inne w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Radziszewie w filię Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu
46/VIII/19 28 marca 2019 r. uchwała program w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2019"
45/VIII/19 28 marca 2019 r. uchwała inne w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ciechanowiec na 2019 rok
40/VII/19 28 lutego 2019 r. uchwała program w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023
33/VI/19  14 lutego 2019 r. uchwała inne w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności
22/III/18 19 grudnia 2018 uchwała inne w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
21/III/18 19 grudnia 2018 uchwała inne w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
18/III/18 19 grudnia 2018  uchwała inne w sprawie przyjęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
17/III/18 19 grudnia 2018  uchwała inne w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa gatunku lipy drobnolistnej nr 16 stanowiącego część pomnika przyrody Nr 117 ł
10/II/18 30 listopada 2018 uchwała podatki w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec
8/II/18 30 listopada 2018 uchwała programy w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy w 2019 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
235/XL/18 18 października 2018 uchwała statut zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ciechanowiec
233/XLI/18 18 października 2018 uchwała inne w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ciechanowiec
227/XL/18 11 września 2018 uchwała wybory w sprawie utworzenia w Gminie Ciechanowiec odrębnych obwodów głosowania
226/XL/18 11 września 2018 uchwała statut zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwom Gminy Ciechanowiec
225/XL/18 11 września 2018 uchwała statut zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ciechanowiec
221/XXXIX/18 26 lipca 2018 uchwała inne w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ciechanowiec
220/XXXIX/18 26 lipca 2018 uchwała inne w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
219/XXXIX/18 26 lipca 2018 uchwała regulamin w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ciechanowiec
217/XXXVIII/18 26 czerwca 2018 uchwała regulamin w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ciechanowiec
210/XXXVII/18 23 kwietnia 2018 uchwała inne w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec przy ul. Uszyńskiej
203/XXXVI/18 23 marca 2018 uchwała wybory w sprawie w sprawie podziału Gminy Ciechanowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
202/XXXVI/18 23 marca 2018 uchwała wybory w sprawie podziału gminy Ciechanowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
199/XXXV/18 26 lutego 2018 uchwała regulamin w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec
198/XXXV/18 26 lutego 2018 uchwała inne w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
197/XXXV/18 26 lutego 2018
uchwała programy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2018
192/XXXIII/18 15 stycznia 2018 uchwała inne w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
191/XXXIII/18 15 stycznia 2018 uchwała regulamin w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec
188/XXXII/17 29 grudnia 2017 uchwała programy w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy w 2018 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
187/XXXII/17 29 grudnia 2017 uchwała statut zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu
179/XXXII/17 29 grudnia 2017 uchwała inne w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności
178/XXXI/17 30 listopada 2017 uchwała podatki w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec
177/XXXI/17 30 listopada 2017 uchwała podatki w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
176/XXXI/17 30 listopada 2017 uchwała podatki w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
174/XXXI/17 30 listopada 2017 uchwała inne w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
168/XXX/17 19 października 2017 uchwała opłaty w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
164/XXVIII/17 14 września 2017 uchwała inne w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec
163/XXVIII/17 14 września 2017 uchwała opłaty w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
158/XXVII/17 21 czerwca 2017 uchwała regulamin w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec
153/XXVI/17 18 maja 2017 uchwała programy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  gminy Ciechanowiec na rok 2017
150/XXIV/17 27 marca 2017 uchwała inne w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych
149/XXIV/17 27 marca 2017 uchwała opłaty zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ciechanowiec
148/XXIV/17 27 marca 2017 uchwała inne w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Ciechanowiec jest organem prowadzącym, przyznawania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
147/XXIV/17 27 marca 2017 uchwała inne w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciechanowiec
146/XXIV/17 27 marca 2017 uchwała inne w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
144/XXIV/17 27 marca 2017 uchwała programy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2017
128/XXI/16 12 grudnia 2016 uchwała inne w sprawie utworzenia w Gminie Ciechanowiec odrębnych obwodów głosowania
127/XXI/16 12 grudnia 2016 uchwała statut w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XX/04 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Przedsiębiorstwu Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu 
120/XX/16 15 listopada 2016 uchwała podatki w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec
119/XX/16 15 listopada 2016 uchwała podatki w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
117/XIX/16 26 września 2016 uchwała inne w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jesionu wyniosłego stanowiącego pomnik przyrody Nr 53 ł oraz dębu szypułkowego stanowiącego pomnik przyrody Nr 110 ł
116/XIX/16 26 września 2016 uchwała inne w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec
115/XIX/16 26 września 2016 uchwała inne w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat
112/XVIII/16 22 sierpnia 2016 r. uchwała opłaty w sprawie stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności
111/XVIII/16 22 sierpnia 2016 r. uchwała inne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec
110/XVIII/16 22 sierpnia 2016 r. uchwała regulamin w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec
109/XVIII/16 22 sierpnia 2016 r. uchwała statut zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwom Gminy Ciechanowiec

107/XVIII/16

22 sierpnia 2016 r. uchwała inne

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w gminie Ciechanowiec

  106/XVII/16

16 czerwca 2016 r.  

uchwała

 

 

inne

 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

105/XVII/16 16 czerwca 2016 r.

uchwała

 

regulamin

 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec

104/XVII/16

16 czerwca 2016 r.

uchwała

podatki

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis

98/XVI/16

25 kwietnia 2016 r.

uchwała

statut

w sprawie zmiany  Statutu  Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu

94/XVI/16

25 kwietnia 2016 r.

uchwała

opłaty

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności

92/XV/16

14 marca 2016r.

uchwała

podatki

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

90/XV/16

14 marca 2016r.

uchwała

statut

w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XX/04 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Przedsiębiorstwu Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu

89/XV/16

14 marca 2016 r.

uchwała

programy

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Ciechanowiec na rok 2016

86/XIV/16

17 lutego 2016 r.

uchwała

inne

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów
i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły,
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciechanowiec

84/XIV/16

17 lutego 2016 r.

uchwała

opłaty

 

83/XIV/16

17 lutego 2016 r.

uchwała

programy

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Gminy Ciechanowiec
na lata 2016–2019”

77/XIII/16

21 stycznia 2016 r.

uchwała

opłaty

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

72/XII/15

30 grudnia 2015 r.

uchwała

dotacje

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ciechanowiec

67/XI/15

30 listopada 2015 r.

uchwała

opłaty

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

66/XI/15

30 listopada 2015 r.

uchwała

opłaty

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

65/XI/15

30 listopada 2015 r.

uchwała

opłaty

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

64/XI/15

30 listopada 2015 r.

uchwała

opłaty

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec

59/X/15

29 października 2015 r.

uchwała

inne

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z lipy drobnolistnej, stanowiącej pomnik przyrody o nr ewid. 1742

52/VIII/15

31 sierpnia 2015 r.

uchwała

inne

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z klonu zwyczajnego stanowiącego pomnik przyrody Nr 107 ł oraz czterech lip drobnolistnych wchodzących w skład pomników przyrody Nr 116 ł i 117 ł (aleje lipowe)

50/VIII/15

31 sierpnia 2015 r.

uchwała

inne

w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach etatu w placówkach oświatowych gminy Ciechanowiec

49/VIII/15

31 sierpnia 2015 r.

uchwała

wybory

w sprawie utworzenia w Gminie Ciechanowiec odrębnych obwodów głosowania

46/VII/15

23 czerwca 2015 r.  

uchwała

wybory

w sprawie utworzenia w Gminie Ciechanowiec odrębnych obwodów głosowania

35/VI/15

29 kwietnia 2015 r.  

uchwała

opłaty

w sprawie ustalenia wysokości opłat na świadczenia udzielane w Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ciechanowiec

28/V/15

30 marca 2015 r.  

uchwała

opłaty

w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

27/V/15

30 marca 2015 r.  

uchwała

opłaty

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciechanowiec

26/V/15

30 marca 2015 r.  

uchwała

opłaty

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej oplaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności 

24/V/15

30 marca 2015 r.  

uchwała

wybory

w sprawie odrębnych obwodów głosowania

19/IV/15

27 lutego 2015 r.  

uchwała

inne

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Ciechanowiec jest organem prowadzącym

7/II/15

15 grudnia 2014 r.  

uchwała

opłaty

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec 

230/XLV/14

30 października 2014 r.  

uchwała

inne

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

225/XLV/14

30 października 2014 r.  

uchwała

inne

w sprawie zmiany Uchwały Nr 31/V/03 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu samorządom mieszkańców osiedla

224/XLV/14

30 października 2014 r.  

uchwała

inne

w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/V/03 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu samorządom mieszkańców osiedla

220/XLIV/14

26 września 2014 r.  

uchwała

wybory w sprawie odrębnych obwodów głosowania

217/XLIII/14

8 września 2014 r. 

uchwała

inne

w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach  tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania

 

216/XLIII/14

 

8 września 2014 r.

uchwała

inne

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restuaratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
 

215/XLIII/14

8 września 2014 r.  

uchwała

inne

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw i samorządów mieszkańców osiedli Gminy Ciechanowiec

213/XLII/14

8 sierpnia 2014 r.  

uchwała

inne

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z lipy drobnolistnej oznaczonej lp.14 wchodzącej w skład pomnika przyrody Nr ew.117(aleja lipowa) 

199/XXXVII/14

31 marca 2014 r.  

uchwała

inne

w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

196/XXXVII/14

31 marca 2014 r. 

uchwała

opłaty

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności

uchwała RIO Nr 1972/14 z dnia 6 maja 2014

194/XXXVII/14

31 marca 2014 r.

uchwała

inne

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Ciechanowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

193/XXXVII/14

31 marca 2014 r. 

uchwała

inne

w sprawie odrębnych obwodów głosowania

192/XXXVII/14

31 marca 2014 r. 

uchwała

statut

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu

189/XXXVI/14

24 lutego 2014 r. 

uchwała

inne

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

188/XXXVI/14

24 lutego 2014 r. 

uchwała

programy

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania'' na lata 2014-2020

187/XXXVI/14

24 lutego 2014 r. 

uchwała

programy

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania '' na lata 2014-2020 

186/XXXVI/14

24 lutego 2014 r. 

uchwała

programy

w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego w Gminie Ciechanowiec dla potrzeb realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania''na lata 2014-2020 

172/XXXIII/13

28 października 2013 r. 

uchwała

opłaty

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności

uchwała RIO

169/XXXIII/13

28 października 2013 r.

uchwała

opłaty w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Ciechanowiec  

Obwieszczenie

28 października 2013 r.

obwieszczenie

regulamin w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciechanowiec

164/XXXII/13

9 września 2013 r.

 

uchwała

 

regulamin w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciechanowiec

154/XXIX/13

25 marca 2013 r.

uchwała

opłaty w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Ciechanowiec

153/XXIX/13

25 marca 2013 r.

uchwała

opłaty w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności

149/XXVIII/13

25 lutego 2013 r.

uchwała

inne

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

144/XXVII/13

25 stycznia 2013 r.

uchwała

inne

w sprawie podziału Gminy Ciechanowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisij wyborczych

141/XXV/12

19 grudnia 2012 r.

uchwała

opłaty w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciechanowiec

140/XXV/12

19 grudnia 2012 r.

uchwała

opłaty w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności

138/XXV/12

19 grudnia 2012 r.

uchwała

opłaty w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych 

130/XXIV/12

28 listopada 2012 r.

uchwała

opłaty w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi

129/XXIV/12

28 listopada 2012 r.

uchwała

inne

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

128/XXIV/12

28 listopada 2012 r.

uchwała

 opłaty

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

127/XXIV/12

28 listopada 2012 r.

uchwała

regulamin

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciechanowiec

125/XXIV/12

28 listopada 2012 r.

uchwała

podatki w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy  Ciechanowiec

122/XXIII/12

29 października 2012 r.

uchwała

inne

w sprawie podziału gminy Ciechanowiec na okręgi wyborcze

118/XXIII/12

29 października 2012 r.

uchwała

inne

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

110/XXIII/12

29 października 2012 r.

uchwała

inne

w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

108/XXII/12

24 września 2012 r.

uchwała

programy

w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechanowiec na lata 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec

105/XXI/12

31 sierpnia 2012 r.

uchwała

inne

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Ciechanowiec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

92/XIX/12

17 maja 2012 r.

uchwała

inne

w sprawie zmiany nazwy części ulicy Szkolnej na ulicę Kazimierza Uszyńskiego

89/XVIII/12

23 kwietnia 2012 r.

uchwała

regulamin

w sprawie Regulaminu nadawania tytułu ,, Honorowy Obywatel Ciechanowca "

78/XV/12

30 stycznia 2012 r.

uchwała

programy

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ciechanowiec

70/XIV/11

29 grudnia 2011 r.

uchwała

podatki

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

66/XIII/11

28 listopada 2011 r.

uchwała

podatki

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

65/XIII/11

28 listopada 2011 r.

uchwała

 podatki

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

63/XIII/11

28 listopada 2011r.

uchwała

 podatki

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec

52/X/11

23 sierpnia 2011 r.

 

uchwała

 

programy

w sprawie przyjęcia,, Programu opieki nad zabytkami Gminy Ciechanowiec na lata 2011-2015"

41/VII/11

16 maja    2011 r.

uchwała

 konsultacje

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Ciechanowczyk

40/VII/11

16 maja    2011 r.

 uchwała

 konsultacje

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ciechanowiec

 9/III/10

 16 grudnia 2010 r.

 uchwała

inne

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

241/XLV/10

 28 października 2010 r.

 uchwała

 status

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody 

219/XLII/10

 29 lipca   2010 r.

 uchwała

 inne

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec publicznych przedszkoli, zespołów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

182/XXXI/09

 31 sierpnia 2009 r.

 uchwała

 statut

w sprawie zmian do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu

166/XXVII/09

 22 kwietnia 2009 r.

 uchwała

 wynagrodzenia

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec

165/XXVII/09

22 kwietnia 2009 r.

 uchwała

statut

w sprawie Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ciechanowcu

152/XXV/09

16 luty 2009 r.

 uchwała

inne

w sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Ciechanowcu

140/XXIII/08

 19 grudnia 2008 r.

 uchwała

inne

w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu do załatwiania spraw dotyczących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

130/XXII/08

17 listopada 2008 r.

 uchwała

inne

w sprawie ustanowienia zasad używania i stosowania gminnych symboli samorządowych oraz protokołu flagowego Gminy Ciechanowiec

119/XIX/08

25 sierpnia 2008 r.

uchwała

inne

w sprawie ustanowienia flagi Gminy Ciechanowiec

68/XII/07

10 grudnia 2007 r.

 uchwała

 podatki

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

61/XII/07

10 grudnia 2007 r.

uchwała

inne

w sprawie określenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Ciechanowiec oraz jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych 

67/XII/07

10 grudnia 2007 r.

uchwała

podatki

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolenienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

70/XII/07

10 grudnia 2007 r.

uchwała

podatki

w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis

54/XI/07

29 października 2007 r.

uchwała

inne

w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów

40/VIII/07

21 czerwca 2007 r.

uchwała

inne

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

39/VIII/07

21 czerwca 2007 r.

uchwała

pomoc społeczna

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

42/VIII/07

21 czerwiec 2007 r.

uchwała

podatki

w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis

41/VIII/07

21 czerwca 2007 r.

uchwała

regulamin

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ciechanowiec

9/III/06

 19 grudnia 2006 r.

 uchwała

podatki

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

201/XXXVI/06

 30 czerwca 2006 r.

 uchwała

inne

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodoarowania przestrzennego części gminy Ciechanowiec dotyczącej terenów wsi: Tworkowice, Stare Wojtkowice, Wojtkowice Dady i Wojtkowice Glinna

173/XXIX/05

29 listopada 2005 r.

 uchwała

 opłaty

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności

176/XXIX/05

29 listopada 2005r. 

 uchwała

 statut

w sprawie nadania Statutu Ciechanowieckiemu Ośrodkowi Kultury 
i Sportu

177/XXIX/05

29 listopada 2005 r.

 uchwała

 regulamin

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

165/XXVII/05

29 sierpnia 2005 r.

 uchwała

inne

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Ciechanowiec

146/XXII/05

31 stycznia 2005 r.

 uchwała

 regulamin

w sprawie ustalenia lokalizacji 
i regulaminu targowisk

143/XXII/05

31 stycznia 2005 r.

 uchwała

inne

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom

133/XX/04

30 listopada 2004 r.

 uchwała

 statut

w sprawie nadania Statutu Przedsiębiorstwu Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu

131/XX/04

30 listopada 2004 r.

uchwała

opłaty

w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

125/XX/04

30 listopada 2004 r.

uchwała

podatki

w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych

118/XVIII/04

27 września 2004 r.

uchwała

dotacje

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Ciechanowiec podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań

92/XIV/04

29 marca  2004 r.

uchwała

programy

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec

98/XIV/04

29 marca  2004 r.

uchwała

opłaty

w sprawie opłat za wodę pobieraną 
z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę oraz ścieki odprowadzane do oczyszczalni

93/XIV/04

29 marca  2004 r.

uchwała

nieruchomości

w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

97/XIV/04

29 marca  2004 r.

uchwała

inne

w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego

32/V/03

31 marca  2003 r.

 uchwała

statut

w sprawie nadania statutu samorządom mieszkańców osiedla

31/V/03

31 marca  2003 r.

 uchwała

 statut

w sprawie nadania statutu sołectwom gminy Ciechanowiec

21/III/02

31 grudnia 2002 r.

 uchwała

 inne

w sprawie zatwierdzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanowiec dotyczącej terenów położonych w rejonie ulic: Łomżyńskiej, Kościelnej, Dworskiej i Parkowej. 

22/III/02

31 grudnia 2002 r.

 uchwała

 inne

w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanowiec dotyczącej terenów położonych w rozwidleniu ulic Wińskiej i Sienkiewicza

16/II/02

10 grudnia 2002 r.

 uchwała

 statut

w sprawie ustalenia Stautu Gminy Ciechanowiec

264/XXXVII/02

7 września 2002 r.

uchwała

inne

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg i ulic zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy i miata Ciechanowiec

257/XXXVI/02

19 sierpnia 2002 r.

uchwała

inne

w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanowiec dotyczącej terenu przy ul. Łomżyńskiej

250/XXXIV/02

17 czerwca 2002 r.

uchwała

inne

w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze

251/XXXIV/02

17 czerwca 2002 r.

uchwała

inne

w sprawie zmian w podziale gminy na obwody głosowania

245/XXXII/02

25 lutego  2002 r.

uchwała

inne

w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanowiec

208/XXVIII/01

27 sierpnia 2001 r.

 uchwała

 inne

w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ciechanowiec

198/XXVI/01

28 maja    2001 r.

 uchwała

 inne

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanowiec

194/XXVI/01

28 maja    2001 r.

 uchwała

 inne

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie gminy Ciechanowiec

135/XX/00

21 sierpnia 2000 r.

 uchwała

 inne

w sprawie obwodów głosowania

94/XIV/99

28 grudnia 1999 r.

 uchwała

 inne

w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanowiec

23/V/99

15 lutego  1999 r.

 uchwała

 inne

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów

22/V/99

15 lutego  1999 r.

 uchwała

 inne

w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie gminy Ciechanowiec
         

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Obsługa Rady

Data wytworzenia: 2017-10-27

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2012-01-24

Data modyfikacji: 2023-08-04

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2012-01-24