Redakcja Biuletynu

Magdalena Kondraciuk

tel. 86 277 11 45 w. 16
fax. 86 277 10 66
e-mail: kondraciuk.m@ciechanowiec.pl

Michał Chojnowski

tel. 86 277 11 45 w. 36
fax. 86 277 10 66
e-mail: chojnowski.m@ciechanowiec.pl

Urząd Miejski w Ciechanowcu
ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec


Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu


Michał Chojnowski - Starszy Informatyk  (Referat Organizacyjny)

Telefon kontaktowy: 86 277 11 45 w. 36
e-mail: chojnowski.m@ciechanowiec.pl


Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Ciechanowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu

Data publikacji strony internetowej: 2003-08-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-10-17

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR

W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu spełnia wymagania w 99.88 %.

Na BIP można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Kondraciuk, kondraciuk.m@ciechanowiec.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86 277 11 45.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • dostosowanie wejść do budynków: wejście do budynku urzędu od ulicy Mickiewicza nie zabezpieczone bramką
 • dostosowanie schodów: w budynku urzędu dla osób niepełnosprawnych dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze
 • dostosowanie wind: brak windy
 • dostępność pochylni: przy wejściu do budynku urzędu od ulicy Mickiewicza
 • dostępność platform: brak
 • dostępność informacji głosowych: nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
 • dostępność tłumacza języka migowego: osoba niepełnosprawna chcąca skorzystać z pomocy tłumacza powinna zgłosić ten zamiar co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych
 • dostosowanie parkingów: wydzielone 2 miejsca dla niepełnosprawnych na parkingu przed budynkiem urzędu od strony Placu 3 Maja
 • prawo wstępu z psem asystującym: do budynku urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • toalety: w budynku urzędu (na parterze)  znajduje się 1 toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • dostępność oznaczeń: w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, w urzędzie stopnie schodów (pierwszy i ostatni) oznaczone zostały kolorem kontrastowym, zarówno na głównej klatce schodowej, jak i klatce schodowej wejścia ewakuacyjnego.

Data ostatniej aktualizacji deklaracji
Deklarację ostatnio aktualizowano: 31.12.2021 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Data wytworzenia: 2019-02-01

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2003-08-26

Data modyfikacji: 2022-02-21

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2003-08-26