Statut Gminy

Statut Gminy Ciechanowiec

UCHWAŁA NR 235/XLI/18

RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU

z dnia 18 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ciechanowiec

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Ciechanowiec stanowiącym załącznik do uchwały nr 16/II/02 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Ciechanowiec wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 dodaje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie: „4. Do właściwości Rady należy rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla Burmistrza z tego tytułu.”

2) w § 13 dodaje się ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”

3) w § 13 dodaje się ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „2. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący wybierani są na pierwszej sesji Rady z grona jej członków, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.”

4) w § 32 ust. 1 w pkt 3 kropkę „.” zastępuje się średnikiem „;” i dodaje się pkt 4, który otrzymuje brzmienie: „4) kluby radnych.”

5) w § 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów. Za głosy oddane uznaje się te, które oddano „za”, „przeciw” oraz „wstrzymuje się”. Imienny wykaz z głosowania jawnego z wykorzystaniem urządzenia do liczenia głosów stanowi załącznik do protokołu z sesji.”

6) w § 34 dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie: „3. O wyniku głosowania decydują wskazania elektronicznego systemu głosowania.”

7) w § 34 dodaje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie: „4. W razie niemożności przeprowadzenia głosowania przy pomocy urządzenia do liczenia głosów, Przewodniczący obrad zarządza głosowanie imienne.”

8) w § 34 dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie: „5. Głosowanie jest utrwalane za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację imiennego głosowania. Imienne wykazy głosowań radnych podane są niezwłocznie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.”

9) w § 39 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) listę obecności sołtysów i zaproszonych gości;”

10) w § 39 ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) inne dokumenty będące przedmiotem sesji lub złożone na ręce Przewodniczącego Rady w trakcie trwania obrad;”

11) w § 39 ust. 3 dodaje się pkt 7, który otrzymuje brzmienie: „7) imienne wykazy z głosowań radnych;”

12) w § 39 ust. 3 dodaje się pkt 8, który otrzymuje brzmienie: „8) nośnik dźwięku i obrazu niepodlegający niszczeniu na którym utrwalono przebieg sesji.”

13) § 69 otrzymuje brzmienie: „§ 69. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według zasad określonych w niniejszym Statucie.”

14) w § 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Klub radnych tworzy co najmniej 3 radnych.”

15) w § 70 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zebrania założycielskiego.”

16) Tytuł Rozdziału VIIIa otrzymuje brzmienie: „Rozdział VIIIa Komisja skarg, wniosków i petycji.”

17) § 891 otrzymuje brzmienie: „§ 891. Do zadań komisji skarg, wniosków i petycji należy:

1) opiniowanie skarg do których organem właściwym jest Rada, składanych przez obywateli dotyczących zadań lub działalności Burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Ciechanowiec z wyjątkiem skarg w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

2) opiniowanie petycji kierowanych do Rady.”

18) § 892 otrzymuje brzmienie: „§ 892. Komisja skarg, wniosków i petycji przedkłada opinię Przewodniczącemu Rady, który wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji rozpatrzenie skargi.”

19) § 894 otrzymuje brzmienie: „§ 894. Komisja skarg, wniosków i petycji przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do 31 stycznia każdego roku."

20) § 895 otrzymuje brzmienie: „§ 895. Komisja skarg, wniosków i petycji składa Radzie w terminie do 30 marca każdego roku – roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.”

21) po § 895 dodaje się § 896 i § 897, które otrzymują brzmienie:

„§ 896. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

2. Posiedzenia komisji mogą być zwoływane z własnej inicjatywy przewodniczącego komisji, a także na umotywowany wniosek:

1) Przewodniczącego Rady;

2) nie mniej niż 5 radnych;

3) nie mniej niż 2 członków komisji rewizyjnej.

3. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie:

1) radnych niebędących członkami komisji;

2) osoby zaangażowane na wniosek komisji w charakterze biegłych lub ekspertów.

§ 897. Uchwały komisji skarg, wniosków i petycji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji, w głosowaniu jawnym.”

22) Uchyla się Rozdział IX.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 225/XL/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 11 września
2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ciechanowiec.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Jednak nie wcześniej niż pierwszego dnia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującej po kadencji tych organów wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Eugeniusz Święcki         

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Data wytworzenia: 2018-09-11

Wprowadzający: Rafał Zawadzki

Data modyfikacji: 2018-10-31

Opublikował: Rafał Zawadzki

Data publikacji: 2018-10-02