Uchwały Rady Miejskiej VII kadencji

 

Nr uchwały

z dnia

w sprawie

 1/I/14

01.12.2014

w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Ciechanowcu

 2/I/14

01.12.2014

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ciechanowcu

 3/I/14

01.12.2014

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

 4/I/14

01.12.2014

w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

 5/I/14

01.12.2014

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu

 6/I/14

01.12.2014

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi

 7/II/14

15.12.2014

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec 

 8/II/14

15.12.2014

w sprawie przyjęcia przez Gminę Ciechanowiec zadania Powiatu Wysokomazowieckiego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2616B - ulica Drohicka w Ciechanowcu od km 0+730 do km 1+758

 9/II/14

15.12.2014

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2015-2030

 10/II/14

15.12.2014

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciechanowiec na rok 2015

 11/II/14

15.12.2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

12/III/15

22.01.2015

w sprawie zatwierdzenia planu pracy na rady na 2015 rok

13/III/15

22.01.2015

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2015 rok

14/III/15

22.01.2015

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

15/III/15

22.01.2015

w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy

16/IV/15

27.02.2015

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Stanisławy Wojtkowskiej na działalność Burmistrza Ciechanowca

17/IV/15

27.02.2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2015

18/IV/15

27.02.2015

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Ciechanowiec na rok 2015

19/IV/15

27.02.2015

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Ciechanowiec jest organem prowadzącym

20/IV/15

27.02.2015

w sprawie udzielenia pomocy finasowej dla Województwa Podlaskiego

21/IV/15

27.02.2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

22/V/15

30.03.2015

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

23/V/15

30.03.2015

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2016 zgodnego z zapisami ustawy o funduszu sołeckim

24/V/15

30.03.2015

w sprawie odrębnych obwodów głosowania

25/V/15

30.03.2015

w sprawie współpracy między społecznościami lokalnymi Gminy Ciechanowiec w Rzeczypospolitej Polskiej i miasta Saint Germain lès Corbeil we Francji

26/V/15

30.03.2015

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności

27/V/15

30.03.2015

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciechanowiec

28/V/15

30.03.2015

w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

29/V/15

30.03.2015

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabutku wpisanym do rejestru zabytków

30/V/15

30.03.2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

31/VI/15

29.04.2015

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J.A. na działaność Burmistrza Ciechanowca

32/VI/15

29.04.2015

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M.A.P. na działalność Burmistrza Ciechanowca

33/VI/15

29.04.2015

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani E.M.S na działalność Burmistrza Ciechanowca

34/VI/15

29.04.2015

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani K.L na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łempicach

35/VI/15

29.04.2015

w sprawie ustalenia wysokości opłat na świadczenia udzielane w Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ciechanowiec

36/VII/15

23.06.2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za rok 2014

37/VII/15

23.06.2015

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca

38/VII/15

23.06.2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu

39/VII/15

23.06.2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

40/VII/15

23.06.2015

w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Drohickiej, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec

41/VII/15

23.06.2015

w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Drohickiej, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec

42/VII/15

23.06.2015

w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Drohickiej, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec

43/VII/15

23.06.2015

w sprawie powołania Zspołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

44/VII/15

23.06.2015

w sprawie rozpatrzenia skarg pana R. Ż. na działalność dyrektorów/kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie braku BIP

45/VII/15

23.06.2015

w sprawie rozpatrzenia skarg pana R. Ż. na działalność dyrektorów/kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

46/VII/15

23.06.2015

w sprawie utworzenia w Gminie Ciechanowiec odrębnych obwodów głosowania

47/VIII/15

31.08.2015

w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

48/VIII/15

31.08.2015

w sprawie zmiany uchwały Nr 24/V/11 z dnia 21 stycznia 2011 r.  w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

49/VIII/15

31.08.2015

w sprawie utworzenia w Gminie Ciechanowiec odrębnych obwodów głosowania

50/VIII/15

31.08.2015

w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach etatu w placówkach oświatowych gminy Ciechanowiec

51/VIII/15

31.08.2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

52/VIII/15

31.08.2015

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z klonu zwyczajnego stanowiącego pomnik przyrody Nr 107 ł oraz czterech lip drobnolistnych wchodzących w skład pomników przyrody Nr 116 ł i 117 ł (aleje lipowe)

53/IX/15

30.09.2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu

54/IX/15

30.09.2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

55/X/15

29.10.2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

56/X/15

29.10.2015

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2015 – 2030

57/X/15

29.10.2015

w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy w 2016 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

58/X/15

29.10.2015

w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019

59/X/15

29.10.2015

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z lipy drobnolistnej, stanowiącej pomnik przyrody o nr ewid. 1742

60/XI/15

30.11.2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

61/XI/15

30.11.2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu

62/XI/15

30.11.2015

uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego

63/XI/15

30.11.2015

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

64/XI/15

30.11.2015

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec

65/XI/15

30.11.2015

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

66/XI/15

30.11.2015

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

67/XI/15

30.11.2015

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

68/XI/15

30.11.2015

w sprawie wykonywania przez Gminę Ciechanowiec działalności polegającej na świadczeniu usług HotSpot (darmowy dostęp do Internetu) na rzecz użytkowników końcowych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej

69/XI/15

30.11.2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowodwory, gm. Ciechanowiec

70/XII/15

30.12.2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

71/XII/15

30.12.2015

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2015 – 2030

72/XII/15

30.12.2015

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ciechanowiec

73/XII/15

30.12.2015

w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady na 2016 rok

74/XII/15

30.12.2015

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2016 r.

75/XIII/16

21.01.2016

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2016 – 2030

76/XIII/16

21.01.2016

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2016

77/XIII/16

21.01.2016

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

78/XIII/16

21.01.2016

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

79/XIII/16

21.01.2016

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu

80/XIII/16

21.01.2016

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowodwory, gm. Ciechanowiec

81/XIII/16

21.01.2016

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r.

82/XIII/16

21.01.2016

w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

83/XIV/16

17.02.2016

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Gminy Ciechanowiec na lata 2016–2019”

84/XIV/16

17.02.2016

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności

85/XIV/16

17.02.2016

w sprawie uchwalenia „Harmonogramu działań  i zasad monitorowania programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Ciechanowiec na lata 2016 – 2020”

86/XIV/16

17.02.2016

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciechanowiec

87/XV/16

14.03.2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

88/XV/16

14.03.2016

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu

89/XV/16

14.03.2016

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Ciechanowiec na rok 2016

90/XV/16

14.03.2016

w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XX/04 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Przedsiębiorstwu Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu

91/XV/16

14.03.2016

w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku Powiatowi Wysokomazowieckiemu na realizację inwestycji drogowej

92/XV/16

14.03.2016

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

93/XV/16

14.03.2016

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Podlaskiego

94/XVI/16

25.04.2016

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności

95/XVI/16

25.04.2016

w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu faktycznej nadwyżki środków obrotowych za rok 2015 samorządowego zakładu budżetowego – Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu

96/XVI/16

25.04.2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

97/XVI/16

25.04.2016

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

98/XVI/16

25.04.2016

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu

99/XVI/16

25.04.2016

w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny w Gminie Ciechanowiec na lata 2016 – 2018

100/XVI/16

25.04.2016

w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody nr ewid. 116 ł, 117 ł i 1745

101/XVI/16

25.04.2016

w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

102/XVII/16

16.06.2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2015 rok

103/XVII/16

16.06.2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

104/XVII/16

16.06.2016

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis

105/XVII/16

16.06.2016

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec

106/XVII/16

16.06.2016

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

107/XVIII/16

22.08.2016

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w gminie Ciechanowiec

108/XVIII/16

22.08.2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r

109/XVIII/16

22.08.2016

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwom Gminy Ciechanowiec

110/XVIII/16

22.08.2016

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec

111/XVIII/16

22.08.2016

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

112/XVIII/16

22.08.2016

w sprawie stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności

113/XVIII/16

22.08.2016

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A. R. na działalność Burmistrza Ciechanowca

114/XIX/16

26.09.2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

115/XIX/16

26.09.2016

w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat

116/XIX/16

26.09.2016

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec

117/XIX/16

26.09.2016

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jesionu wyniosłego stanowiącego pomnik przyrody Nr 53 ł oraz dębu szypułkowego stanowiącego pomnik przyrody Nr 110 ł

118/XX/16

15.11.2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r

119/XX/16

15.11.2016

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

120/XX/16

15.11.2016

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec

121/XX/16

15.11.2016

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.

122/XX/16

15.11.2016

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2020

123/XX/16

15.11.2016

w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy w 2017 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

124/XXI/16

12.12.2016

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2017 – 2030

125/XXI/16

12.12.2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2017

126/XXI/16

12.12.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

127/XXI/16

12.12.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XX/04 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Przedsiębiorstwu Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu 

128/XXI/16

12.12.2016 w sprawie utworzenia w Gminie Ciechanowiec odrębnych obwodów głosowania

129/XXI/16

12.12.2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady na 2017 rok

130/XXI/16

12.12.2016 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2017 r

131/XXI/16

12.12.2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 r

132/XXI/16

12.12.2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2016-2020

133/XXI/16

12.12.2016 w sprawie przyjęcia aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  na lata 2007-2017

134/XXI/16

12.12.2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i organizacyjnej placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec

135/XXII/17

19.01.2017 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec

136/XXII/17

19.01.2017 w sprawie przedłużenia umowy najmu części działki nr 173/2 wraz z częścią budynku, położonej we wsi Pobikry, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec 

137/XXII/17

19.01.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu

138/XXII/17

19.01.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

139/XXII/17

19.01.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego

140/XXIII/17

20.02.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

141/XXIV/17

27.03.2017

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

142/XXIV/17

27.03.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

143/XXIV/17

27.03.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu

144/XXIV/17

27.03.2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2017

145/XXIV/17

27.03.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec przy ul. Uszyńskiej

146/XXIV/17

27.03.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

147/XXIV/17

27.03.2017 w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciechanowiec

148/XXIV/17

27.03.2017 w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Ciechanowiec jest organem prowadzącym, przyznawania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

149/XXIV/17

27.03.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ciechanowiec

150/XXIV/17

27.03.2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych

151/XXV/17

24.04.2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

152/XXVI/17

18.05.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

153/XXVI/17

18.05.2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  gminy Ciechanowiec na rok 2017

154/XXVII/17

21.06.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2016 rok

155/XXVII/17

21.06.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

156/XXVII/17

21.06.2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2017 – 2030

157/XXVII/17

21.06.2017 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Kazimierza Uszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec

158/XXVII/17

21.06.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec

159/XXVIII/17

14.09.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

160/XXVIII/17

14.09.2017 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

161/XXVIII/17

14.09.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno w województwie kujawsko-pomorskim

162/XXVIII/17

14.09.2017 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec

163/XXVIII/17

14.09.2017 w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

164/XXVIII/17

14.09.2017 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec

165/XXVIII/17

14.09.2017 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2020

166/XXIX/17

28.09.2017 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec

167/XXX/17

19.10.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

168/XXX/17

19.10.2017 w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

169/XXXI/17

30.11.2017 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Kazimierza Uszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec

170/XXXI/17

30.11.2017 w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy w 2018 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

171/XXXI/17

30.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Łempicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łempicach

172/XXXI/17

30.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Radziszewie Starym

173/XXXI/17

30.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu

174/XXXI/17

30.11.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

175/XXXI/17

30.11.2017 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.

176/XXXI/17

30.11.2017 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

177/XXXI/17

30.11.2017 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

178/XXXI/17

30.11.2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec

179/XXXII/17

29.12.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności

180/XXXII/17

29.12.2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2018 – 2030

181/XXXII/17

29.12.2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2018

182/XXXII/17

29.12.2017 w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego

183/XXXII/17

29.12.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

184/XXXII/17

29.12.2017 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego

185/XXXII/17

29.12.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przestrzeni publicznej miasta Ciechanowiec

186/XXXII/17

29.12.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec przy ul. Kuczyńskiej

187/XXXII/17

29.12.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu

188/XXXII/17

29.12.2017 w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy w 2018 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

189/XXXII/17

29.12.2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady na 2018 rok

190/XXXII/17

29.12.2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2018 r.

191/XXXIII/18

15.01.2018 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec

192/XXXIII/18

15.01.2018 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

193/XXXV/18

26.02.2018 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec

194/XXXV/18

26.02.2018 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec

195/XXXV/18

26.02.2018 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec

196/XXXV/18

26.02.2018 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec

197/XXXV/18

26.02.2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2018

198/XXXV/18

26.02.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

199/XXXV/18

26.02.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec

200/XXXV/18

26.02.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

201/XXXV/18

26.02.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu

202/XXXVI/18

23.03.2018 w sprawie podziału gminy Ciechanowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

203/XXXVI/18

23.03.2018 w sprawie w sprawie podziału Gminy Ciechanowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

204/XXXVI/18

23.03.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

205/XXXVI/18

23.03.2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2018 – 2030

206/XXXVI/18

23.03.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych

207/XXXVI/18

23.03.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego

208/XXXVI/18

23.03.2018 w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do podjęcia współpracy

209/XXXVII/18

23.04.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

210/XXXVII/18

23.04.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec przy ul. Uszyńskiej

211/XXXVIII/18

26.06.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

212/XXXVIII/18

26.06.2018 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego

213/XXXVIII/18

26.06.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

214/XXXVIII/18

26.06.2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

215/XXXVIII/18

26.06.2018 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

216/XXXVIII/18

26.06.2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w obrębie miasta Ciechanowiec

217/XXXVIII/18

26.06.2018 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ciechanowiec

218/XXXIX/18

26.07.2018 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Ciechanowca

219/XXXIX/18

26.07.2018 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ciechanowiec

220/XXXIX/18

26.07.2018 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

221/XXXIX/18

26.07.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ciechanowiec

222/XL/18

11.09.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

223/XL/18

11.09.2018 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ciechanowiec

224/XL/18

11.09.2018 w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Ciechanowiec rodziny narodowości polskiej – repatriantów z Kazachstanu

225/XL/18

11.09.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ciechanowiec

226/XL/18

11.09.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwom Gminy Ciechanowiec

227/XL/18

11.09.2018 w sprawie utworzenia w Gminie Ciechanowiec odrębnych obwodów głosowania

228/XL/18

11.09.2018 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

229/XL/18

11.09.2018 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Drohickiej, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec

230/XL/18

11.09.2018 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Kazimierza Uszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec

231/XLI/18

18.10.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

232/XLI/18

18.10.2018 w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Ciechanowiec rodziny pochodzenia polskiego – repatriantów z Kazachstanu

233/XLI/18

18.10.2018 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ciechanowiec

234/XLI/18

18.10.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego

235/XLI/18

18.10.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ciechanowiec

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Obsługa Rady

Data wytworzenia: 2017-09-19

Wprowadzający: Rafał Zawadzki

Data wprowadzenia: 2014-12-04

Modyfikujący: Rafał Zawadzki

Data modyfikacji: 2018-10-23

Opublikował: Rafał Zawadzki

Data publikacji: 2014-12-04