KARTA INFORMACYJNA nr 14

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego / Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową

WYMAGANE DOKUMENTY:

-wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

-plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego z podaniem powierzchni zajęcia elementów pasa drogowego,

-kserokopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót,

-zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym,

OPŁATY:

W zależności od wielkości zajętej powierzchni / rzutu poziomego urządzeń i czasu zajęcia pasa drogowego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

pokój nr 15 (sekretariat), od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Inwestycji, samodzielny referent - Andrzej Czołomiej

pokój  nr 18, tel. 86 2771 145 wew. 44

TRYB ODWOŁAWCZY:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Ciechanowca

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego / umieszczenia w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440),

- Uchwała Nr 131/XX/04 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

UWAGI:

-Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu: Bank Spółdzielczy – 67 8749 0006 0000 1241 2000 0030,

-Opłata coroczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z infrastrukturą drogową płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.

Data sporządzenia: 15.03.2007r.

Data aktualizacji: 30.09.2016 r.

Opracował: Andrzej Czołomiej

Sprawdziła: Marzena Kendzierska

Zatwierdził: Mirosław Reczko 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czołomiej

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2008-02-13

Data modyfikacji: 2016-10-04

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2008-02-13