Załatwianie spraw w Urzędzie Miejskim

Załatw sprawy urzędowe przez internet na ePUAP

Profil urzędu:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej


Cyfrowy Urząd


 Ogłoszenie

 Chcąc ułatwić Państwu załatwianie spraw w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu został opracowany Katalog usług. Zawiera on informacje niezbędne do załatwiania spraw administracyjnych takie jak: dokumenty wymagane do załatwienia danej sprawy, wysokość opłaty, termin załatwienia sprawy, podstawę prawną oraz procedurę odwoławczą.

Z dniem 2 kwietnia 2007 r. karty informacyjne są udostępniane na poszczególnych stanowiskach pracy oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl.

Burmistrz Ciechanowca   

    


Wykaz kart informacyjnych

Referat Organizacyjny

Nr karty

Sporządzenie zeznań świadków w sprawie potwierdzenia zatrudnienia w jednostce organizacyjnej lub pracy w gospodarstwie rolnym

1

Decyzja o przyznaniu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

62

Usługa transportowa door-to-door w Gminie Ciechanowiec

68

Program Czyste Powietrze w Gminie Ciechanowiec

69

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

64

Referat Spraw Obywatelskich

Wydanie dowodu osobistego

4

Zgłoszenie pobytu stałego

5

Zgłoszenie pobytu czasowego

6

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

7.1

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

7.2

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

8

Przekazanie danych kontaktowych do Rejestru Danych Kontaktowych

70

Referat Inwestycji 

Ustalenie warunków zabudowy / ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

12

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego/Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z infrastruktura drogową

14

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

15

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

16

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki

17

Zaświadczenie o rewitalizacji

17.1

Wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

18

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

22

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

23

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

25

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

25.1

Sprzedaż nieruchomości i lokali na rzecz najemcy

26

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

27

Podział nieruchomości

28

Rozgraniczenie nieruchomości

29

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

63

Wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości (zaświadczenie potwierdzające fakt ustalenia określonego numeru)

65

Ustalenie numeru porządkowego

66

Referat Finansowy

Wydanie decyzji o umorzeniu w całości lub w części zaległości podatkowych

30

Wydanie decyzji o umorzeniu odsetek od zaległości podatkowych

31

Wydanie decyzji w sprawie w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej
wraz z odsetkami za zwłokę

32

Wydanie decyzji o o odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz odsetkami za zwłokę

33

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

34

Wydanie zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego

36

Korekta podatku rolnego od osób fizycznych

37

Korekta podatku od nieruchomości od osób fizycznych

38

Korekta podatku leśnego od osób fizycznych

39

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

40

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego

41

Wydanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

67

Urząd Stanu Cywilnego

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka

43

Zmiana imienia dziecka

44

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

45

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

46

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi

47

Skrócenie terminu oczekiwania na ślub

48

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

50

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

51

Sporządzenie aktu zgonu

52

Wydanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych aktów stanu cywilnego

53

Wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

54

Odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

55

Odtworzenie aktu sporządzonego w kraju

56

Sprostowanie lub uzupełnienie aktów stanu cywilnego

57

Zmiana imienia i nazwiska

58

Sporządzenie testamentu allograficznego

59

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

60

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2007-04-02

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2007-04-02

Data modyfikacji: 2023-03-02

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2007-04-02