KARTA INFORMACYJNA nr 12.2

Urząd Miejski w Ciechanowcu

TYTUŁ SPRAWY

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
  • Kopia prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy.
  • Oświadczenie osoby/podmiotu na rzecz, której decyzja została wydana, wyrażające zgodę na przeniesienie decyzji,
  • Oświadczenie osoby/podmiotu na rzecz, której decyzja na zostać przeniesiona, wyrażająca zgodę na przejęcie wszystkich warunków zawartych w decyzji.
  • Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru – dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną.
  • Pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej – 17,00 zł/każde pełnomocnictwo - jeśli dotyczy.

OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w kwocie: 56 zł

(Stawki opłat oraz zwolnienia – zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej wraz z załącznikiem (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

pokój nr 15 (sekretariat), pn. - pt. w godzinach pracy urzędu,

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni z wyłączeniem terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu wydającego decyzję.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Zbigniew Wojciuk – podinspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska Referatu Inwestycji

pokój nr 18, tel. (86) 277-11-45 wew. 44

TRYB ODWOŁAWCZY

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Ciechanowca.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania.

ZAŁATWIENIE SPRAWY

Wydanie decyzji

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

UWAGI

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu:

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu – 67 8749 0006 0000 1241 2000 0030

Data aktualizacji: 07.06.2017 r.

Opracował: Zbigniew Wojciuk

Sprawdziła: Marzena Kendzierska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Wojciuk

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2014-07-24

Data modyfikacji: 2017-06-07

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2014-07-24