KARTA INFORMACYJNA nr 63

Urząd Miejski w Ciechanowcu

TYTUŁ SPRAWY

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wraz z załącznikami określonymi w art. 8 ustawy,
 • Kserokopia umowy potwierdzającej gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacją zlewną lub oświadczenie o gotowości ich odbioru przez stację zlewną.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (dowodów rejestracyjnych pojazdów z potwierdzeniem przeprowadzanych i aktualnych badań technicznych);
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości stanowiącej bazę techniczną (np. akt notarialny, umowa dzierżawy/najmu, wypis z księgi wieczystej);
 • Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia wypisu z KRS,
 • Kserokopia nadania NIP,
 • Kserokopia nadania Nr REGON,
 •  Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych (druk z Urzędu Skarbowego) – Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (druk z ZUS-u) – Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w kwocie: 107 zł

(Stawki opłat oraz zwolnienia – zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej wraz z załącznikiem /t.j.Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm./)

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

pokój nr 15 (sekretariat), pn. - pt. w godzinach pracy urzędu,

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 60 dni z wyłączeniem terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu wydającego decyzję.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat inwestycji, Izabela Wojciuk – Podinspektor

pokój nr 13, tel. (86) 277-11-45 wew. 24

TRYB ODWOŁAWCZY

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Ciechanowca.

ZAŁATWIENIE SPRAWY

Wydanie decyzji

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr 118/XXIII/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3677)

UWAGI

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu:

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu – 67 8749 0006 0000 1241 2000 0030

Data aktualizacji: 20.09.2016 r.

Opracował: Karol Niewiarowski

Sprawdził: Marzena Kendzierska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Niewiarowski

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2013-07-17

Data modyfikacji: 2016-09-20

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2013-07-17