KARTA INFORMACYJNA nr 64

Urząd Miejski w Ciechanowcu

TYTUŁ SPRAWY

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części wraz z załącznikami;
 • Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia wypisu z KRS, potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
 • Oświadczenie o posiadaniu specjalistycznego atestowanego sprzętu do odławiania i przenoszenia zwierząt;
 • Oświadczenie o dysponowaniu obiektami i specjalistycznym atestowanym sprzętem niezbędnym do prawidłowego prowadzenia działalności;
 • Oświadczenie o posiadaniu sprzętu, urządzeń i obiektów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia działalności;
 • Oświadczenie o posiadaniu urządzeń, środków technicznych i obiektów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia działalności;
 • Oświadczenie o dysponowaniu pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt;
 • Oświadczenie o dysponowaniu przeszkoloną kadrą;
 • Kserokopia nadania NIP;
 • Kserokopia nadania Nr REGON;
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych (druk z Urzędu Skarbowego) – Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (druk z ZUS-u) – Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;
 • Stosowne zezwolenia i dokumenty wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) i/lub ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) i/lub ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.).

OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w kwocie: 616 zł

(Stawki opłat oraz zwolnienia – zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej wraz z załącznikiem /t.j Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm./)

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

pokój nr 15 (sekretariat), pn. - pt. w godzinach pracy urzędu,

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 60 dni z wyłączeniem terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu wydającego decyzję.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Inwestycji, inspektor - Waldemar Radziszewski

pokój nr 18, tel. (86) 277-11-45 wew. 44

TRYB ODWOŁAWCZY

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Ciechanowca.

ZAŁATWIENIE SPRAWY

Wydanie decyzji

PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)

- Uchwała Nr 131/XXIV/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4122)

UWAGI

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu:

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu – 67 8749 0006 0000 1241 2000 0030

Data aktualizacji: 30.09.2016 r.

Opracował: Zbigniew Wojciuk

Sprawdził: Marzena Kendzierska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Kendzierska

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2013-07-17

Data modyfikacji: 2016-10-05

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2013-07-17