KARTA INFORMACYJNA nr  16

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

WYMAGANE DOKUMENTY:

- Wniosek o wydanie decyzji

- w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia (w 3 egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych);

- w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia (w 3 egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych);

- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;


- mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

- w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

- wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

- w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji,

- analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm),

OPŁATY:

Opłata skarbowa w wysokości 205 zł

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

pokój nr 15 (sekretariat), pn. - pt. w godzinach pracy Urzędu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 60 dni nie wliczając terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

podinspektor Referatu Inwestycji Izabela Wojciuk

tel. 086 2771 145 wew. 24

TRYB ODWOŁAWCZY:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Ciechanowca

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji

PODSTAWA PRAWNA:

  •  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016, poz. 1827 z późn. zm.)
  •  ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) 
  •  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm)
  •  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71)

UWAGI:

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu:

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu – 67 8749 0006 0000 1241 2000 0030

Data sporządzenia:15.03.2007 r.

Data aktualizacji: 09.03.2017 r.

Opracował: Zbigniew Wojciuk

Sprawdziła: Marzena Kendzierska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Wojciuk

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2008-02-13

Data modyfikacji: 2017-03-09

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2008-02-13